Archiv autora: admin

Rok 2022 J.Skupy

Co jsme prožili v květnu


Společná fotografie


Děti v naší MŠ se fotografovaly na společné třídní fotografie. V současné době jsou již tyto zhotoveny a předány rodičům.

Den otevřených dveří


Zájemci z řad rodičů navštívili naši MŠ u příležitosti Dne otevřených dveří. Seznámili se zde s prostředím a vybavením mateřské školy. Paní učitelky ochotně zodpověděly otázky týkající se Školního vzdělávacího programu, režimu dne, stravování aj.
Pro všechny zúčastněné připravila naše paní kuchařka ochutnávku zdravé výživy.

Zápis dětí do MŠ


Na Zápisu dětí do naší MŠ pro školní rok 2022/2023 jsme přivítali nové děti společně
se svými rodiči. Rodiče zde odevzdali připravené přihlášky a další dokumenty a představili své děti. Ty si poté domů odnesly malou pozornost ve formě hračky či zápichu, které pro ně vyrobily děti v naší MŠ společně s paní učitelkami. V současné době jsou již na hlavních dveřích MŠ a na našich webových stránkách www.skupysoupala.cz zveřejněny seznamy nově přijatých dětí.

Výchovný koncert


Naše předškolní děti se zúčastnily exkurze a výchovného koncertu v ZUŠ
J. Valčíka v Ostravě-Porubě. Děti si prohlédly jednotlivá oddělení umělecké školy, seznámily se zde s nabízenými obory vzdělávání a zhlédly hudebně dramatické pásmo se zpěvem, tancem a názorným představením jednotlivých hudebních nástrojů.

 
Dopravní hřiště


Naše starší děti navštívily ve dvou skupinách moderní dopravní hřiště s funkční světelnou signalizací „Semaforek“, na MŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Rozšířily a upevnily si zde své povědomí o dopravě, dopravních předpisech a zásadách bezpečného chování v dopravním provozu. Vyzkoušely si také malý simulovaný dopravní provoz jízdou na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Dopravní výchovu zaštítily metodičky dopravní výchovy této MŠ a akce se zúčastnili i strážníci městské policie Ostrava


 

Taneční akademie


Naše děti předvedly svým rodičům, přátelům a známým na Taneční akademii to, co se v celoročním kroužku Pohybovém a tanečním, realizovaném v naší MŠ naučily. Akce se konala v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu.

 
Malý řemeslník

Pro naše předškolní děti byl připraven vzdělávací program ve spolupráci se Světem techniky s názvem „Malý řemeslník“. Na dovezených speciálně vyrobených dětských dílenských stolech se svěrákem děti pod dohledem zkušených lektorů měřily, šroubovaly, řezaly, zatloukaly, vrtaly a lepily předem připravený materiál dílenským nářadím do finálního výrobku, a to malé dřevěné mašinky. Odměnou jim byla tato vlastnoručně vyrobená hračka a Diplom Malého řemeslníka Světa techniky. Akce je součástí projektu: „Zvídálci objevují svět“, realizovaný s finanční dotací statutárního města Ostravy, z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu ve výši 100 000Kč.

 
Žádný muzikant z nebe nespadl


Děti v naší MŠ zhlédly výchovný koncert hudební skupiny Marbo s názvem: „Žádný muzikant z nebe nespadl“. Zajímavou a zábavnou formou se seznámily s tím, jak je
pro muzikanta důležité znát hudební teorii, proč musí muzikant denně cvičit na hudební nástroj, co je to hudební paměť, k čemu slouží hudební názvosloví a o řadě dalších muzikantských znalostí a dovedností. Děti čekal koncert plný písniček, do kterého se i aktivně zapojily.

 
Dinopark


Na školní výlet do Dinoparku Ostrava, který je největší v ČR, odjely děti z celé naší MŠ.
Na dobrodružné výpravě do druhohor děti obdivovaly desítky ozvučených scén s robotickými modely dinosaurů, 12 m vysokou aktivní druhohorní sopku, projely se DinoExpresem, navštívily 3D kino, prohlédly skutečné artefakty od starohor po dnešek v pavilonu Cesta
do minulosti Země aj. Zpět do MŠ se naše děti vrátily sice unavené, ale plné nevšedních zážitků.

 
Exkurze u hasičů


Na Den „D“ byla pro naše děti připravena exkurze do Integrovaného výjezdového centra Hasičského záchranného sboru v Ostravě-Porubě. Pod odborným vedením jednoho z členů sboru si děti prošly zázemí výjezdového centra, garáže s hasičskými auty a sportovní areál. Seznámily se také s informačním systémem, výstrojí každého hasiče a používanou technikou, nářadím a přístroji. Není divu, že po skončení exkurze se chce stát polovina dětí také hasičem.

 
Třídní besídky

Ve všech třídách naší MŠ se konaly třídní besídky. Rodičům, prarodičům a další příbuzným děti pod vedením svých paní učitelek předvedly dokonale připravené básničky, písničky, tanečky či pohádky. Maminkám pak děti předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a dárečky. Závěrečný potlesk a pochvaly za krásné vystoupení všechny potěšily.

 
Bezpečně do školy

 

Pro naše budoucí školáčky byl připraven projektový den: „Bezpečně do školy“. Hravou a zajímavou formou se na něm děti dozvěděly, jak se orientovat v dopravním prostředí, jak bezpečně reagovat v dopravních situacích, jaké jsou základní pravidla silničního provozu
pro chodce, pasažéra v autě, v dopravním prostředku či na kole či koloběžce. Na tuto akci získala naše MŠ reflexní vesty společnosti BESIP.

 

CO JSME PROŽILI V DUBNU


O princezně Rozmařilce


Divadelní společnost Kašpárkův svět přivezla dětem do naší MŠ pohádku: „O princezně Rozmařilce“.   Děti se zaujetím sledovaly představení o zlobivé princezně, které nejde nic
pod nos, a tak se není čemu divit, že se dostane do pekla. Naštěstí přichází malý Kašpárek, který ji svou chytrostí a umem zachrání a světe div se, princezně to peklo dokonce prospěje.

Malý architekt


Pro předškolní děti ze tříd Beruška a Sluníčko byl určen vzdělávací projektový den: „Malý architekt“.  Děti se seznámily s tím, co je to technický výkres a je důležité umět číst v něm, kdo je to architekt nebo projektant, co jsou to obvodové zdi a příčky aj. Pod dohledem zkušeného lektora si pak děti postavily půdorysy domů podle technického výkresu.


Stavitel mostů


Pro předškolní děti ze tříd Kočička, Květinka a Motýlek byl připraven vzdělávací projektový den: „Stavitel mostů“. Hned v úvodu si děti osvojily základní poznatky důležité při stavbě mostů, jako např. co je to pilíř a jak jej postavit, co je to stabilita a jak ji ověřit, co jsou to nosné konstrukce aj.  Dozvěděly se také, kdo to byl Karel IV. i to, jak se stavěl Karlův most. V praktické části projektového dne si pak děti vyzkoušely postavit most podle návodu a osobně si ho prověřit.
Vzdělávací projektové dny Malý architekt i Stavitel mostů připravili pro děti lektoři Malé technické univerzity, zabývající se vzděláváním dětí v polytechnické gramotnosti. Jejím obsahem je rozvoj logického myšlení, komunikačních dovednosti, prostorové orientace a představivosti. Jsou součástí projektu naší MŠ: „Zvídálci objevují svět“, realizovaný
s finanční dotací statutárního města Ostravy ve výši 100 000 Kč, z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

 
Máša a medvěd


Veselou pohádku: „Máša a medvěd“ nám přijelo představit Divadlo Úsměv Divadelní agentury Ludmily Frištenské. Známou kreslenou pohádku děti zhlédly tentokráte v loutkovém provedení a moc se jim líbila.


Putování s kamínky


V rámci Dne „D“ se v naší MŠ uskutečnila akce s názvem: „Putování s kamínky“. Děti
na jednotlivých třídách namalovaly na kamínky různých velikostí a tvarů krásné obrázky
a v rámci venkovní hry tyto malované putovní kamínky společně roznesly a umístily
na nejrůznější místa v blízkém i širším okolí naší MŠ. Určitě jejím nálezcům přinesou hodně radosti a štěstí.


Den Země


Na naší školní zahradě připravily paní učitelky pro naše děti akci ke Dni Země.
Na jednotlivých stanovištích byly pro děti připraveny tematické hry, úkoly, činnosti a soutěže, rozvíjející povědomí dětí o důležitosti ochrany životního prostředí.


Cesta do pravěku 


Praktickými vzdělávacími činnostmi pokračovala realizace projektu Dino éra. Děti si rozvíjely své poznatky a vědomosti prostřednictvím prožitkových aktivit – didaktických, pohybových a zábavných, motivovaných tematikou pravěku a dinosaurů. Nechyběly námětové (Na paleontologa, Na archeologa) a smyslové (zvukové, hmatové) hry, experimentování (pozorování sopky, zkoumání fosilií, živý pokus s žábronožkami, otisky přírodnin), či výtvarné (práce s moduritem, keramickou hlínou, sádrou) činnosti. Využili jsme stávající i nově zakoupené didaktické hry a materiály-knihy, Albi tužky, výukové sady Dino, vzdělávací sady Clementoni, Rappa Ještěry aj. Ke zhlédnutí je v naší MŠ společná výtvarná práci dětí: „Jak vidím pravěk“. Akce je součástí projektu Dino éra, na který naše MŠ získala účelovou dotaci SMO-Mob Poruba ve výši 15 000 Kč.


Jarní výzdoba

Naše paní učitelky, společně s dětmi a rodiči, „ozdobili“ naši MŠ novou jarní výzdobou. Nejrůznější výtvarné a rukodělné práce a výrobky můžete obdivovat na našich chodbách,
na oknech, dveřích i v šatnách.

CO JSME PROŽILI V BŘEZNU


Bruslení

Poslední lekcí skončil pro naše přihlášené děti kurz bruslení na Zimním stadionu
RT TORAX Aréna v Ostravě-Porubě. Malí bruslaři se zde hravou formou, pod dohledem zkušených lektorů, individuálně i ve skupinkách, seznámili se základními bruslařskými technikami. Tedy jak na bruslích stát, jak se správně rozjet, zatočit i zastavit.

Návštěva učitelů ZŠ


Naši MŠ navštívili učitelé 1. tříd ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě. Seznámili s našimi předškoláčky a společně diskutovali o tom co je ve „velké“ škole čeká. Nechybělo ani pár skutečných školáckých úkolů a cvičení. Akce je součástí projektu: „Těšíme se do školy“, jehož cílem je usnadnit našim předškolním dětem vstup do základní školy.

O kapříkovi Toníkovi

Divadélko Smíšek našim dětem tentokráte přivezlo veselou vodnickou pohádku s názvem:
 „O kapříkovi Toníkovi“. Představení se spoustou krásných písniček a veselých dialogů se všem moc líbilo.


ŠKOLKA CUP 2022


Naše předškolní děti se zúčastnily sportovního fotbalového dopoledne ŠKOLKA CUP 2022. Akci pořádala Akademie FC Baník Ostrava v areálu ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě.
Po úspěšném zvládnutí množství sportovních disciplín na ně čekalo malé občerstvení a věcná odměna.

Fotografování dětí


Dvě fotografování přihlášených dětí s námětem: „Jarní den “, společností PHOTODIENST Brno a „Mami a tati, fotíme se rádi “, paní fotografky Renáty Veselké, proběhla v naší MŠ. V současné době rodiče zúčastněných dětí fotografie prvého dne již obdrželi.

 

Kouzelnická show


Do naší MŠ přijel kouzelník Aleš Krejčí se svojí kouzelnickou dětskou show s názvem: „Čáry a kouzla se zvířátky”. Střídání mluveného slova a moderní magie při hudbě,  předváděné humornou formou, udržovalo neustálou pozornost našich diváků. Děti se aktivně zapojovaly i do kouzel a všemožně při kouzlení panu kouzelníkovi pomáhaly. Zároveň se také několik jednoduchých kouzel naučily.

Knihovna


Jednotlivé třídy naší MŠ navštívily v rámci Dne „D“ knihovnu na ulici Podroužkova
v Ostravě-Porubě. V oddělení pro nejmenší čtenáře děti nejdříve shlédly loutkovou pohádku, kterou si pro ně paní knihovnicemi připravily. Formou hry „Na vláček“ se pak seznamovaly s jednotlivými částmi dětského oddělení. Po zopakování si pravidel zacházení s knihami a chování v knihovně si ve volné chvíli mohly nakonec půjčit a prohlédnout knihu, která je zaujala.

Ukázkové hodiny a jarní tvoření


Ve všech našich třídách se uskutečnily ukázkové hodiny vzdělávací práce s dětmi pro rodiče spojené s jarním tvořením. Naše děti svým rodičům mohly ukázat, co se během dne učí, s čím se seznamují, co procvičují a s čím si hrají. Prakticky také předvedly možnosti nejrůznějších didaktických her a pomůcek, kterými naše MŠ disponuje. Společně pak zasedli k našim stolečkům, kde pro ně byl připraven rozmanitý materiál k jarnímu tvoření. Fantazii a zručnost našich maminek, tatínků a dalších rodinných příslušníků můžete obdivovat v prostorách naší MŠ při shlédnutí všech vystavených výrobků. Moc děkujeme všem za účast.

Kuchařský den


Ve třídě Květinka byla pro děti připravena akce s názvem: „Radili se kuchaři, co dobrého nám uvaří“. A tak děti vážily, míchaly, krájely, ochucovaly a tvořily dobrůtky, které po upečení
na malé hostině i rády snědly.

Dino éra


V rámci projektu Dino éra byla pro naše děti připravena část s názvem: „Cesta do pravěku“, ve které získaly nové poznatky a vědomosti o jedné z vývojových etap života na Zemi.
V ukázkové pásmu o pravěku se děti seznámily s životem pravěkých ještěrů, jejich způsobem lovu a shánění potravy, charakteristikou stavby těla a jejich ochranou před případným nebezpečím (drápy, zuby, kostní štíty, ap.). Děti si prohlédly zkameněliny, kostry ještěrů a seznámily se s pojmy jako např. fosilie, plavuň, láva, asteroid, býložravec, paleontologie aj. Zaujalo je také zabarvení, rozměry i rychlost některých jedinců té doby. Na obrázcích a
z videoukázek na interaktivní tabuli se pak dozvěděly více i o zajímavostech a úskalích pravěku. Akce je součástí projektu Dino éra, na který naše MŠ získala účelovou dotaci
SMO-Mob Poruba ve výši 15 000Kč.

Se sokolem do života

Naše MŠ je zapojena do celostátního celoročního projektu Se Sokolem do života, jehož cílem je rozvíjet pohybovou gramotnost a učit lásce nejen k pohybu. V rámci tohoto projektu proběhl ve třídě Kočička „Sokolský den“, jehož náplní byla praktická cvičení pro děti se zaměřením na koordinaci pohybů, rozvoj obratnosti, manipulaci s míčem, přirozená cvičení, dechová cvičení a cvičení správného držení těla. Je důležité, aby si naše děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat.

CO JSME PROŽILIÚNORU

 

Karneval pro děti


V naší barevně vyzdobené školce se uskutečnil velký Karneval. Již od rána si princezny, víly, piráti, supermani, nejrůznější zvířátka, aj. mohly užít zábavných tematických her, ke kterým je jejich kostýmy a masky motivovaly. Po svačince v každé třídě proběhla přehlídka masek, společné fotografování a hostina u slavnostně prostřeného karnevalového stolu. V každé třídě pak byly pro děti připraveny nejrůznější karnevalové hry, veselé tance a hravé činnosti, kterých si děti skutečně užily. Děkujeme maminkám, za krásné kostýmy a masky, které svým dětem na tento den připravily.

 


Den „D“


V rámci Dne „D“ se v některých třídách naší MŠ konala akce s názvem: „Radili se kuchaři, co dobrého nám uvaří“. Ze surovin, které nám poskytly naše maminky děti připravily nejrůznější dobrůtky, které moc a moc chutnaly.

 

 

CO JSME PROŽILI V LEDNU

 

Den „D“

Vzhledem k příznivému počasí se mohla na naší školní zahradě uskutečnit, v rámci Dne „D“, akce pro naše děti s názvem: „Všechny děti zima láká, postavíme sněhuláka“. Využili jsme sníh, který napadl, ke stavění nejrůznějších sněhuláků a zhodnotili, který je nejhezčí, nejvyšší a nejveselejší.

 


Jak Karlík zachránil babičku


Do naší MŠ přijelo divadélko Lucie Víchové s pohádkou: „Jak Karlík zachránil babičku“.
Děti se v ní seznámily s králíčkem Karlíkem, kterého nejdříve naučily poznat barvy, spočítat mrkvičky, určit, která ruka je pravá a která levá a používat kouzelné slovíčko prosím, kdy je třeba.  Pomocí společně zazpívané písničky O čápovi a tří kouzelných mrkviček pak děti pomohly králíčkovi přinést mouku babičce na koláčky pro vnoučátka, kterou potřebovala.

  

Rok 2022 J.Soupala

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2022

 

Zápis do MŠ a Den otevřených dveří

 

První květnový týden probíhal zápis do školky pro nové děti, které budou dle stanovených podmínek přijaty v září 2022. Jeden den v týdnu se rodiče nově hlášených dětí mohli přijít podívat do MŠ a prohlédnout si prostory naší školky, hračky i naši školní zahradu. Na nové děti už se moc těšíme.

 

 

Koncert

Jedno příjemné pondělní ráno byli naši předškoláci pozváni do ZUŠ Valčíka, aby si školu prohlédli, seznámili se s jednotlivými obory umění, které se zde učí a měli příležitost zapsat se do docházky na příští školní rok. Děti si prošly pavilony školy, třídy výtvarného oboru, spatřily výtvarná a keramická díla a dílka svých starších kamarádů, byly seznámeny s hudebními nástroji, baletním i dramatickým odvětvím školy a na závěr návštěvy se staly posluchači koncertu, který si pro ně připravili žáci zdejší školy. Koncert se všem moc líbil. Zažili jsme zajímavé setkání s uměním.

  

 

Turkov

 

Pěší výlet si v květnu pro všechny třídy naší školky připravila paní učitelka Martina ze třídy Sluníčko. Děti se společně se svými kamarády a svými pí učitelkami vypravily na procházku místní přírodní památkou Turkovem. Byla zde pro ně připravená naučná stezka s environmentální tématikou. Každou třídu Turkovem provázel přední český ornitolog, pan Otakar Závalský se svou kolegyní, paní Markétou. Děti tak směly nahlédnout do zajímavých zákoutí lesa, dozvěděly se zajímavé informace ze života Turkova, jeho obyvatel i místní flóry. Měli jsme jedinečnou příležitost spatřit útroby ptačí budky s několikadenními mláďátky sýkorky modřinky. Pro všechny děti to byl neopakovatelný zážitek. Cestičky Turkovem nám ukázaly, co všechno můžeme v lese vidět, ale také koho můžeme slyšet, když se chováme tiše. Vyvrcholením našeho výletu a pro děti velkým překvapením bylo také vypouštění zachráněných ježků zpět do přírody. Ze Záchranné stanice v Bartošovicích nám paní Markéta přinesla několik dospělých ježků, které jsme si s dětmi mohli pohladit a poté je společně vypustit do lesa. Ježečkům jsme popřáli hodně štěstí a opatrnosti na jejich dalších cestách. Všem dětem se výlet do přírody moc líbil a zážitky z přímého kontaktu s lesními zvířátky v nich s jistotou zanechaly hezké dojmy.

 

 

Posezení s maminkami 

Jedno krásné jarní květnové odpoledne jsme se společně sešli ve třídě Sluníček, aby děti spolu s paní učitelkami předvedly připravené pásmo jarních básniček, písniček, rytmických tanečků s hudbou i padákem, klavírním doprovodem a především básničky a písničky věnované svým maminkám k jejich svátku. Úspěch dětí, a to, že se jim vystoupení vydařilo, jistě dokazovaly slzičky dojetí většiny maminek, úsměvy, velký potlesk a slova chvály. Po programu každé z dětí svou maminku obdarovalo milým přáníčkem s básničkou a malým srdíčkem, které pro svou drahou maminku vyrobilo. Maminky si s dětmi poté mohly vychutnat připravené pohoštění, ochutnávku školních pomazánek, děti si také smlsly na slaných i sladkých pochutinách a všichni jsme ten úspěch zapili připraveným džusem od našich pí kuchařek. Děkujeme všech rodičům za spolupráci a velkou účast a těšíme se na další společná setkání.

 

 

Beseda s Městskou policií

 

V půlce května naše předškoláčky navštívili ve školce dva strážníci Městské policie, aby dětem přiblížili pravidla silničního provozu. Formou hry si děti vyzkoušely, jak správně přecházet přes silnici, zopakovaly si, co nám říká semafor, zahrály si na křižovatku i na auta a chodce, rozluštily obrázkové hádanky. Předškoláčci byli moc šikovní, znali odpovědi na všechny otázky, ochotně s policisty spolupracovali a právem si zasloužili malou odměnu v podobě omalovánky a pochvaly. Prožili jsme zajímavé a poučné odpoledne.

 

 

Taneční akademie

 

Jedno sváteční a netradiční odpoledne se děti našeho tanečního kroužku Carmen, vedeného panem Lukášem Čepem, sešly se svými rodiči a širokou veřejností v KD Akord, v Ostravě – Zábřehu, aby ukázaly tance, tanečky i taneční choreografie, které se v průběhu celého roku v kroužku naučily. Děti také shlédly taneční vystoupení starších kamarádů a dospělých tanečních párů. Našim malým tanečníkům to moc slušelo a za své vystoupení i celoroční úsilí sklidili velký zasloužený potlesk. Prožili jsme báječné taneční odpoledne.

 

 

Zámek Kravaře

 

Jedno nádherné slunečné ráno všechny děti ze školky se svými pí učitelkami vyrazily na velký výlet autobusem do města Kravaře ve Slezsku na zámek. Mladí zaměstnanci zámku si pro nás připravili výukový program na téma „Hudba napříč staletími“. Děti si prohlédly a seznámily se s netradičními hudebními nástroji – okarínou, didgeridooem, adunguem, kalimbuou a buzukim – poznávaly písničky z pohádek a zajímavé zvuky, prohlédly si interiér zámku s výstavou „Život od pravěku do dneška ve Slezsku“ i komentovanou prohlídku zámku v dobových kostýmech. Rovněž se děti prošly krásným přilehlým zámeckým parkem, kde hledaly důmyslně uschované hudební nástroje a hádaly, jak se na ně asi hraje a nakonec získaly odměnu v podobě odznaku zámku Kravaře, kterou si nadšeně odnesly domů spolu s krásnými zážitky příjemně stráveného dopoledne. Výlet pro děti zajistila paní učitelka Jana S. ze třídy Jablíček.

 

 

Logopedický kroužek

 

Paní učitelka Jarmila, která celý školní rok kroužek vedla, pro letošek ukončila jeho činnost. Své šikovné žáčky a žákyňky pochválila za jejich snažení a píli a popřála jim hodně úspěchů v dalším rozvoji českého jazyka, školákům, aby se jim dařilo ve škole. Poděkovala za spolupráci také jejich rodičům.

 

 

Tablo

 

Kolo, kolo, kolotoč,

točí se a neví proč.

Škola na nás z dálky mává,

a to je teď dobrá zpráva.

 

Kolik času zbývá nám,

než odzvoní dětským hrám?

…ještě chvíli maličkou,

na shledanou, školičko!

 

Byli jsme tu vždycky rádi,

buďte sbohem, kamarádi.

Ať je ráno, noc či den,

už musíme z kola ven.

 

Paní učitelka Pavla, ze třídy Sluníčko, i letos připravila tablo našich milých předškoláčků, tentokrát v podobě kolotoče, kteří za nedlouho opustí naše řady a vydají se na další cestu za vzděláním do prvních tříd. Popřejme jim proto mnoho štěstí a úspěchů ve škole, príma partu kamarádů a hodně splněných očekávání.

 

  

Tanečky Carmen

 

Taneční kroužek Carmen pro přihlášené děti celý rok vedl i tentokrát taneční mistr, pan Lukáš Čep, jednou týdně. Děti měly možnost naučit se základům moderního tance za doprovodu líbivých rytmických a melodických zahraničních skladeb známých i méně známých zahraničních interpretů. Hodiny hopsavé zábavy nenechaly nikoho chladným, všechny děti se mohly řádně pohybově vyřádit, vytančit, vyskákat a formou hry se seznámit s tancem, jako s jedním druhem umění. Těšíme se zase příští školní rok.

 

 

Angličtina

 

Celý rok mohly přihlášené děti navštěvovat kroužek angličtiny, kde se zábavnou formou her, písniček, básniček i cvičením s hudbou děti učily základům cizího jazyka. Paní učitelka Martina, z týmu pedagogů paní učitelky Ivy Obermanové, která za našimi dětmi celý rok docházela, s nimi zábavnou motivací a hrami procvičovala různá témata ze světa kolem nás, například barvy, zvířátka, počasí, jídlo..… i jednoduchou konverzaci v anglickém jazyce. Děti nadšeně spolupracovaly a hodiny angličtiny si užívaly a velmi oblíbily.

 

  

Po stopách Indiánů

 

Od 16. května až do 3. června probíhal v naší třídě Žabka projekt s názvem „Po stopách Indiánů“. Po celou dobu jsme se snažili dělat některé činnosti tak, jak je dělali Indiáni. Děti malovaly na trička indiánské motivy, vyráběly chřestítka z přírodního i odpadového materiálu, navlékaly korálky na velký lapač snů, zpívaly indiánskou ukolébavku, recitovaly a poslouchaly četbu indiánských příběhů. Nejvíce se nám všem líbila „Indiánská stezka“. Děti se vypravily parkem po barevných stopách Indiánů, hledaly ukrytá psaníčka se zábavnými indiánskými úkoly. Po splnění všech dvanácti úkolů děti potěšil „dobrotkový poklad“, který našly, a byl odměnou za jejich snažení. Život Indiánů děti nejen zajímal, ale i bavil snad proto, že si vážili přírody, a také pro jejich schopnosti a dovednosti při tvoření a ochotu pomáhat druhým.

 

 

Sluníčka se ani v květnu nenudí

 

Předešlý měsíc utekl jako voda a ani tento jsme nepolevili a společně jsme si měsíc lásky užívali. Na začátku května jsme oslavili Den maminek. Povídali jsme si o maminkách, kreslili je, zpívali pro ně i tancovali. Každý kamarád pro svou nejmilejší maminku, s pomocí paní učitelky, vyrobil hezké přáníčko a malý dáreček, kterým maminku nakonec obdaroval. Už víme, co je to rodina, kdo do ní patří i proč je pro nás tak důležitá. Děti si přinesly z domu své fotografie z doby, kdy byly ještě hodně malé a společně jsme si ve třídě udělali výstavku našich roztomilých miminek. Následoval týden domácích zvířátek, který se nesl v duchu písničky „Když jsem já sloužil…“ Společně jsme si vyrobili čelenky se zvířátky, zpívali i tancovali. Všem se téma moc líbilo a ve třídě vládla príma atmosféra. Všude se ozýval smích a radost z připravených aktivit. Naše malá Sluníčka si, s pomocí paní učitelky Martiny a asistentky Mirky, vyrobila kurník pro slepice, kde si každý kamarád musel nejdříve namalovat a vystřihnout slepici, a poté přiložit ruku k dílu s výrobou tzv. „Slepičárny u Sluníček“. A protože toto naše dílo sklidilo úspěch a vykouzlilo úsměv na tváři nejedné maminky, odměnila nás pí zástupkyně tetovačkami s motivy domácích zvířat. Nikdo nás nemusel přemlouvat a s nadšením jsme se obrázky potetovali a založili tak „Klub veselých zvířátek“. Poslední týden v květnu jsme věnovali barvám, ale i barevnosti a rozmanitosti světa kolem nás. Poznávali jsme barvičky, určovali různé odstíny barev, hráli pohybové hry, poslouchali pohádky, cvičili i tančili, čarovali s kouzelným provázkem, poznávali barevnost v hudbě, a také jsme si postavili kapelu a uspořádali koncert pro kamarády. Každý, kdo chtěl, se mohl přidat k produkci. Byla to prostě paráda! Těšíme se na další společné zážitky.

 

 

Májové dny ve třídě Žabka

 

… byly pestré a plné hezkých a nových poznatků, radostí ze společných prožitků. Nezapomněli jsme na svátek maminek, kterým jsme přichystali srdíčková přání i hezký dáreček. Navštívili jsme dopravní hřiště ve venkovních prostorách MŠ Ukrajinská, které nás moc nadchlo a bavilo. Děti si s nadšením vyzkoušely jízdu na kolech a koloběžkách, a také hru na chodce pod bedlivým dohledem dvou přítomných policistek, které všem účastníkům pomáhaly dodržovat pravidla v simulovaném silničním provozu. Děti potěšily drobné odměny i pochvala policistek za ukázněné chování. Další velmi hezkou aktivitou byla procházka lužním lesem Turkovem za doprovodu milé průvodkyně, paní Markéty. Děti si cestou les prohlédly a zjistily, co zde žije a roste. Překvapením byla pro nás hezká ukázka hnízda ptačích mláďátek i vypouštění ježků do volné přírody. Tento raritní kousek přírody na dosah našich domovů musíme chránit i obdivovat pro potěšení nás všech. Také výlet na zámek Kravaře byl neméně zajímavou akcí měsíce května. Prohlídka zámku i okolí se nám všem moc líbila. Děti hledaly a poznávaly v zámecké zahradě hudební nástroje dávných časů. Netradiční výlet nám všem přinesl spoustu zábavy i poučení. Těšíme se na další akce, které nás ještě čekají.

 

 

Jablíčka v květnu

 

Začátek května nás přistihl při tvoření dárečků pro maminky k jejich svátku. Povídali jsme si o rodině, proč máme rádi naše maminky, chystali jsme pro ně překvapení v podobě přáníčka, srdíčka a básničky. Maminky, všechno nejlepší! Následoval týden plný barev s barevnými tričky, na každý den jiné. Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci. V pátek jsme se oblékli do zelené proto, abychom splynuli s přírodou při našem pěším výletu do nedalekého Turkova. Zážitky byly nevšední, no považte, kdo smí nahlédnout do ptačí budky plné právě vylíhlých sýkorčích mláďátek, či je svědkem vypouštění ježků do volné přírody? A z lesa rovnou do ZOO, alespoň při povídání o exotických zvířatech. Týden jsme pak zakončili melodickou písničkou „Mami, mami, já chci do ZOO…“ Nechyběl ani príma výlet na zámek v Kravařích, kde se děti chovaly vznešeně jako princezny a princové. Krásně jsme si ten květen užili!

 

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU 2022

Jarní a velikonoční výstava s úkoly

 

Ve vstupní chodbě třídy Žabka připravila s láskou paní učitelka Jarmila pro všechny děti jarní a velikonoční výstavku, která všem kolemjdoucím nabízela zdobená vajíčka různými technikami, věnec z vrbového proutí, jarní i velikonoční ozdoby a dekorace z různých materiálů. Nechybělo ani živé jarní kvítí. Děti měly za úkol najít velikonoční vajíčko, které bylo šibalsky uschováno, a poté plnit zadané úkoly, tvořit ze surové ovčí vlny velikonočního beránka… Pro všechny děti bylo přichystáno malé překvapení v podobě hezké odměny a omalovánky s jarními kytičkami a úkolem. Vše se nám báječně povedlo a děti si zároveň domů odnesly i pěkné zážitky z příjemného dopoledne.

 

 

Jarní stezka

 

V období předvelikonočních příprav jsme se vydali na jarní stezku plnou úkolů a jarních překvapení, kterou si pro nás připravila studentka pedagogické školy. Děti cestou svědomitě plnily připravené hádanky, poznávaly místní přírodu, zvířátka, počítaly stromy, zazpívaly si známé písničky… Na konci zábavné a poučné stezky pak našly poklad velikonočního zajíčka, který si směly rozebrat jako malou hezkou odměnu domů. Prožili jsme pěkné dopoledne s přírodou, kamarády a veselou zábavou.

 

 

Den Země

 

Rok se s rokem sešel a my jsme opět stanuli na prahu oslav Dne Země, který připadá vždy na 22. dubna. Paní učitelky třídy Sluníčko, Martina a Pavla, si pro všechny děti ze školky připravily edukativní dopoledne na naší školní zahradě. Pro děti byly připraveny zábavné úkoly s environmentální tématikou. Děti tak zábavnou formou prošly všechna stanoviště, kde odpovídaly na otázky a hádanky, pouštěly papírové lodičky po vodě, třídily odpadky do správných kontejnerů, házely PET vršky do krabic stejné barvy, sázely sazenice rajčat, o které se teď každá třída stará, společně zalidňovaly naší Zeměkouli kamarády a mnohé se také o naší planetě Zemi dozvěděly. Nalezenou odměnou na závěr byla pro každé dítě medaile, malá sladkost a recyklovaná kytička z PET vršků, kterou jsme si vyzdobili vstupní prostor u školky. Opět jsme zažili zábavu, legraci, poučení a společně strávené chvíle s kamarády.

 

 

Velikonoční besídka

 

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi…“ zazněla úvodní písnička pro přivítání našich nejmilejších rodičů a dalších milých hostů na velikonoční besídce třídy Jablíčko. Děti předvedly jarní tanečky, rozpočítadla, velikonoční říkanku… Za velkého potlesku se poté děti rozešly za svými rodiči tvořit velikonoční kraslice, panáčka Oseníčka z pilin a osení. Všichni se dobře bavili také u tvoření zápichu slepičky nebo jen tak při povídání a ochutnávání velikonočního beránka či špenátové pomazánky, kterou nám při této příležitosti připravily naše paní kuchařky. Děkujeme všem, kteří přijali pozvání a přišli s báječnou náladou na naše velikonoční setkání s tvořením.

 

 

Zpívání pro radost

 

Po delší odmlce jsme se opět a v hojném počtu sešli ve třídě Žabka při společné akci s rodiči. Jak sám název akce napovídá děti třídy Žabka opravdu s radostí, nejen zpívají a tančí, ale také hrají na Orffovy nástroje. Své milé příbuzné děti nejprve společně přivítaly hudebně pohybovou hrou, říkadlem „V naší školce“ a básní „Kamarádská“. V komunikativním kroužku si děti procvičily již známé emoce s Emušákem Ferdou a zopakovaly si pravidla slušného chování. Poté děti s chutí a radostí zazpívaly písničky, které obohatily hrou na dětské rytmické nástroje. Děti s lehkostí zatančily Kalamajku, mazurku Měla babka a při tanečku Čert a káča se děvčatům tak roztočily sukýnky, až to svištělo. Paní učitelka Jarmila vše doprovázela na klavír. V rámci ukázkové hodiny paní učitelka Yweta předvedla, jak se děti mohou vzdělávat s využitím interaktivní tabule. V programu „Kamínky“ plnily děti zadané úkoly a i s rodiči si vyzkoušely zábavnou a poučnou hru s Bee-bot včelkou. Ohlas rodičů na proběhlou akci byl plný nadšení a chvály. Jsme rádi, že jsme všechny přítomné pobavili, potěšili, a že rodiče měli možnost vidět, co všechno už jejich děti umí. Těšíme se, že i další společné akce s rodiči budou úspěšné.

 

Dopravní hřiště

 

Předškoláčci a středňáčci tříd Sluníčko a Jablíčko se jednoho krásného slunečného dopoledne vypravili na dopravní hřiště v MŠ Ukrajinská. Děti si směly vyzkoušet svou zdatnost v jízdě na kolech, koloběžkách a nechyběli ani chodci. Na celý silniční provoz dohlížely zkušené paní policistky, které dětem pomohly během jízdy dodržovat pravidla silničního provozu. Velkou zábavu si děti užily i s funkčními semafory. Byla to prostě paráda! Všichni si jízdu na dopravních prostředcích moc užili. Cestu zpátky do školky jsme si zpříjemnili hezkou procházkou Třebovicemi, posezením a svačinkou od maminky v Třebovickém parku. Těšíme se na další podobné společné zážitky.

 

Sauna

 

Koncem dubna jsme ukončili návštěvy naší infrasauničky, kam jsme dle možností pravidelně docházeli jednou za čtrnáct dní, vždy v lichém týdnu. Příjemné klima sauny, na krátkou dobu vyhřáté na 36°C, děti utužilo ve zdraví a přispělo k jejich dobré imunitě. Děti zažily jiný druh aktivity, postupně si na saunu zvykly a spolu s kamarády si ji báječně užívaly. V návštěvách sauny budeme pokračovat zase příští školní rok.

  

Honzíkova cesta do neznáma

 

Jedno dubnové odpoledne k nám do školky zavítali strážníci Městské policie, aby naše předškoláky seznámili s nástrahami velkého světa. Prostřednictvím vyprávění, obrázků a různých modelových scének dětem radili, jak se mají chovat v krizových situacích, co mají dělat, když se potkají s podivným člověkem, s toulavým psem, když se ztratí v davu lidí, když se zraní nebo když někam spadnou… Děti měly pro policisty připraveny mnoho záludných otázek a odpovědi na ně je velmi zajímaly. Prožili jsme příjemné a poučné odpoledne.

 

Jarní slavnosti třídy Žabka

 

Příprava oslav Velikonoc u nás ve třídě začala prohlídkou připravené velikonoční výstavky na naší chodbě. Děti hledaly schované vejce, plnily úkoly a vyrobily si z ovčí vlny beránka. Také jsme pozorovali růst osení, povídali si o zvycích a obyčejích Velikonoc. Děti se procvičily v koulení vajíčka s dlouhou tyčí a vyráběly velikonočního zajíčka. Za všechna snažení dostalo každé z dětí od paní učitelky Jarmily voskem namalované vajíčko, které si odneslo domů. Letos jsme opět slavili Den Země. Aktivity k této příležitosti pro všechny děti připravily paní učitelky třídy Sluníčko. Děti třídy Žabka pak k svátku naší oslavenkyni Zemi přinesly dárek v podobě balíčku starého papíru. Tento dobrý skutek poslouží naší už tak zkoušené přírodě. Duben je za námi a my se těšíme na další společné a zábavné činnosti.

 

Jarní radosti u Sluníček

 

Jaro už vklouzlo dveřmi i k nám do Sluníček a společně s dětmi jsme jej přivítali veselými písničkami, básničkami a tanečky. Duben byl plný zábavných aktivit, děti malovaly jarní obrázky pomocí zajímavých technik. Tancovali jsme v rytmu hudby, protáhli všechny ztuhlé svaly po zimě v tělovýchovných chvilkách a užívali si dobré kamarádské atmosféry. V půlce měsíce jsme oslavili Velikonoce, děti malovaly kraslice a druhou si odnesly jako dárek na památku od paní učitelky Pavly, vyrobily si zajíčka, a dokonce od velikonočního Ušáčka dostaly sladkou dobrotu. Paní učitelky pro svá malá Sluníčka upekly velikonoční beránky, na kterých jsme si mohli společně pochutnat a užít si tak velikonoční atmosféru. Během aprílového měsíce se velké děti pod vedením paní učitelek snažily své malé kamarády potěšit dramatizací milé pohádky „Jak včelička zachránila králíčka“. Krásně jsme si duben užili a teď už netrpělivě očekáváme, co nám přinese květen…

 

Jablíčka v dubnu

 

Aprílový měsíc nás zastihl v přípravě na velikonoční besídku pro rodiče. Oslavovali jsme příchod jara, učili se jarní písničky a velikonoční říkanky, abychom konečně s radostí přivítali všechny naše milé hosty po dvouleté odmlce. Také jsme nemeškali a dali se cestou necestou za velikonočním zajíčkem, který nám nechal po úspěšném splnění všech úkolů na školní zahradě výslužku. Popřáli jsme Zemi k jejímu svátku všechno nejlepší, povídali si o domácích zvířátkách, naši starší kamarádi se vydali na dopravní hřiště prohlubovat své dovednosti v dopravní tématice. Pozorovali jsme život u blízkého rybníka, nemohli jsme se vynadívat, jak na hladinu rybníka přistávají kachny divoké a slípky zelenonohé. Sluníčko v dubnu už párkrát ukázalo, že umí i hřát, tak snad se v květnu rozzáří naplno.

 

Jaro u Medvídků

 

Děti třídy Medvídek prožily krásné jaro, plné zábavných her, zajímavých témat, písniček, básniček i poučných vycházek do přírody, oslavily Den Země, těšily se na svátky jara – Velikonoce, vily věnečky z pampelišek, uspěly ve výtvarné soutěži s dopravní tématikou, hrály si na čarodějnice, malé zahradníky i na nemocnici, všechny činnosti i hry na jaře si společně báječně užily.

 

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2022

Skokánek do školy 

Začátkem měsíce navštívily naše milé předškoláčky dvě paní učitelky ze ZŠ Šoupala. V rámci projektu Skokánek se přišly seznámit s našimi dětmi a připravily si pro ně program plný úkolů, otázek a odpovědí. Naše děti s nadšením spolupracovaly a hravě zvládly i ty nejzáludnější úkoly. Znovu se přesvědčily o tom, že jsou do školy skvěle připraveny a do prvních tříd se už moc těší.

 

 

Průzkumníci v Africe

Jedno příjemné ráno nás ve školičce navštívila divadelní společnost Letadlo se svou cestovatelskou pohádkou. A tak jsme si všichni zabalili velký kufr a letadlem, první třídou, odletěli na průzkum Afriky. Potkali jsme se s nejrůznějšími zvířátky afrického kontinentu, velbloudy, žirafou, zebrou, lvem, papouškem, poznali mnohé z jejich života a zažili s nimi část jejich dobrodružství. Skamarádili jsme se také s malými černoušky, na které jsme cestou narazili a zažili tajuplná dobrodružství v egyptských pyramidách. Legrační pohádka, plná písniček a napětí se všem divákům moc líbila. Zažili jsme spoustu poučných i veselých okamžiků.

 

Školka Cup

Jedno pondělní slunečné ráno jsme se s našimi předškoláčky vypravili na fotbalové hřiště ZŠ Šoupala, kde nás přivítali místní trenéři a děti i z ostatních pozvaných mateřských škol si rozdělili do menších skupin, kterým se pak plně věnovali. Sluníčko svítilo na prohánějící se děti s fotbalovými míči. Probíhal běžný fotbalový trénink, ovšem pro mnohé naše předškoláčky byl prvotním jedinečným zážitkem. Hlavně kluci v kopané vynikali, ale ani děvčata nezůstávala pozadu. Za úspěšně zvládnutou hodinu s fotbalem čekala všechny děti príma odměna v podobě párku v rohlíku, limonády, zdravé tyčinky i bonbónů. Zažili jsme krásné dopoledne se sportem a kamarády a těšíme se na další podobnou aktivitu.

 

Výtvarná soutěž

Během měsíce března proběhlo na naší školce základní kolo výtvarné soutěže s dopravní tématikou s názvem „Na kole vždy bezpečně, nespěcháme zbytečně?“ Někteří naši předškoláčci, pod vedením svých pí učitelek, nakreslili či namalovali nápadité obrázky s tímto námětem. Všechny obrázky se našim šikovným malířům moc povedly, a proto byly posléze vystaveny ve vestibulu chodby, aby potěšily ostatní kamarády ze školky, paní učitelky, ale i rodiče a náhodné kolemjdoucí. Poté byla široká veřejnost požádána o hodnocení vystavených obrázků. První tři místa v soutěži s přehledem obsadily děti třídy Medvídek, Kirinka M., Mikulášek V. a Ninuška V. a získaly „Diplomy“ a pěkné ceny. I ostatní děti byly odměněny „Čestným uznáním“ a drobnými cenami. Deset nejpovedenějších obrázků bylo zasláno do dalšího kola této výtvarné soutěže. Nyní netrpělivě očekáváme, zda alespoň některý z našich originálních malířů se svým výtvorem zaujme odbornou porotu a uspěje.

 

Mechulaláci 

Jednoho báječného sluníčkového rána jsme u nás ve školce přivítali divadelní společnost s pohádkou z přírodního prostředí. Mechulák a Mechulenka nám přiblížili své příběhy i různé taškařice, které prožívali ve svém domečku z mechu a trávy. Představili nám své kamarády a předvedli trable, které řešili po svém. Hudební pohádka se spoustou krásných melodických písniček potěšila nejedno srdíčko našich malých diváků, a zároveň jsme si užili s těmito novými kamarády netradiční zábavu plnou smíchu, radosti, poučení i napínavých chvil.

 

Knihovna

V březnu – měsíci knihy – jsme byli dychtiví navštívit místní knihovnu na ulici Podroužková. Naše knihovna nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí, proto jsme se všichni nesmírně těšili spatřit nejen, jak to v takové knihovně chodí, ale také zhodnotit, jak se dílo povedlo. Děti všech tříd si postupně prohlédly všechny části knihovny pro děti i pro dospělé, čtenářské zóny, seznámily se s novými zajímavými knížkami, vyslechly si poutavé povídání paní knihovnice, připomenuly si, jak s knihou zacházet i jak to zařídit, aby mohly knihovnu navštěvovat pravidelně. Nakonec si děti směly prohlédnout knížky, které je zajímají a pohrát si s hračkami v dětském koutku. Návštěva knihovny se všem velmi líbila a patří k nejhezčím zážitkům v tomto jarním měsíci.

 

Březen, za Sluníčky vlezem…

V březnu se naše malá i velká Sluníčka opět hezky bavila, hráli jsme si, sportovali, kreslili a malovali, tvořili, tancovali a spoustu nových poznatků jsme se společně i naučili. Na část měsíce jsme třídu proměnili v jeden velký vesmír a všichni jsme vyrazili na výlet do kosmu. Už známe planety naší Sluneční soustavy, víme, která vesmírná tělesa existují, a také, že letět raketou do vesmíru není jen tak. Děti si vesmírné dobrodružství parádně užily a všem se připravené aktivity a činnosti moc líbily. Další část měsíce jsme se zajímali o dopravu a pravidla silničního provozu. Poznávali jsme dopravní značky, také čím cestujeme, seznámili jsme se se semaforem a dozvěděli se, co nám říká, zahráli jsme si „Na dopravu“, „Na chodce“, „Na auta“ s využitím dopravních vestiček i funkčních semaforů. Připomenuli jsme si správnou výbavu cyklisty, namalovali obrázky do výtvarné soutěže s dopravní tématikou. Konec měsíce jsme věnovali poznávání knížek a jejich tajemství. Už víme, co se skrývá v knížkách, jak s knihami zacházet, kde jsou k mání i proč je mají lidé tak rádi a navštívili jsme místní knihovnu. Také jsme se ocitli v pohádce „Hrnečku, vař!“ a viděli kouzelný hrneček. Děti si směly přinést svou knížku z domu, kterou mají nejraději a společně si ji prohlížet s kamarády. Před spaním jsme poslouchali příběhy a pohádky z různých knížek kamarádů. Zkrátka báječně jsme se měli v březnu. Nezbývá, než naše Sluníčka moc pochválit za to, co se jim podařilo a co všechno už umí.

 

Březnové zážitky Jablíček

Na březen jsme se už všichni těšili. Na procházkách jsme se radovali z jarních kvetoucích kytiček. Jaro jsme přivítali i ve třídě jarním malováním, sázením semínek, jarními písničkami… Povídali jsme si o povoláních, stali jsme se zedníky, lékaři, pekaři, kováři… Zdolávali jsme nástrahy na překážkové dráze, upevňovali svá přátelství při různorodých hrách, užili jsme si první teplé dny na školní zahradě. Předškoláčci kreslili obrázky do školního kola výtvarné soutěže „Na kole vždy bezpečně, nespěcháme zbytečně?“ A že se všechny obrázky moc povedly, jste mohli vidět při vašem hlasování. Štěpánce, Štěpánkovi, Natálce a Aničce za postup do dalšího kola moc blahopřejeme. Březen jsme zakončili návštěvou místní knihovny, která se nám moc líbila a byla nám velkou inspirací. Krásný nový a voňavý interiér zrekonstruované knihovny nás velmi okouzlil, užili jsme si prohlížení knížek, vyprávění paní knihovnice, hry v hracím koutku i houpacího křesla. Za březnem se zavřela vrátka, co nás čeká v dubnu…?

 

S hlavou v oblacích 

Paní učitelky třídy Žabka rozvinuly s dětmi téma „vesmír“. Děti zaujatě toto téma prožívaly a moc je bavilo. Povídali jsme si o naší Sluneční soustavě, vesmírných tělesech i raketách. Děti si prohlížely obrázky, poslouchaly příběhy i pohádky, kreslily, a také společně tvořily různá souhvězdí z vlastních těl i dřevěných tyček. Zábavou pro děti byly i hry na vesmírná tělesa a planety. Téma vesmír jsme opustili ve chvíli, kdy se přihlásilo jaro. Nejdříve jsme si po zimě uklidili náš školní záhonek, aby se prvním jarním kytičkám – sněženkám a krokusům – dobře dýchalo. S chutí jsme se pustili do sázení velikonočního osení a majoránky. Také jsme si jarně a velikonočně vyzdobili třídu a chodbu. Pozorujeme, jak se příroda probouzí navzdory nočním mrazíkům a netrpělivě vyhlížíme svátky jara – Velikonoce.

 

 

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2022

 

Eskymácká pohádka

Jedno báječné únorové ráno jsme se všichni sešli ve třídě Medvídků, abychom se znovu setkali s naším oblíbeným divadélkem Smíšek. Tentokrát nám oba známí herci zahráli veselou Eskymáckou pohádku. Poutavý příběh rozverného ledního medvěda, kouzelné Sněhulky a dvou malých eskymáckých kamarádů pobavil i rozesmál nejednoho malého i velkého diváka. Také pěkné zimní písničky přispěly k príma náladě. Opět jsme prožili chvíle plné pohody, zajímavého poučení i legračních situací spolu s kamarády a kouzelnou pohádkou.

 

 

Fotografování „jaro“ 

V půlce měsíce se přihlášené děti fotografovaly na vzpomínková fota, tentokrát s jarním námětem. Pan fotograf byl veselá kopa, proto bylo toto dopoledne příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné. Hotové obrázky dětí si rodiče mohou vyzvednout na svých třídách nejpozději do začátku jara a případně jimi obdařit ostatní příbuzné.

 

 

Retro kino Polanka 

V rámci únorového Výletníčku jsme znovu přijali pozvání do retro kina v Polance nad Odrou, kde čas od času zavítáme, protože to tam máme všichni rádi. Děti se moc těšily na pásmo pohádek, které tak dobře znají. Maxipes Fík, opička Žofka, Mach a Šebestová, krteček, Tip, Tap a strýček Fido, Rákosíček, Křemílek a Vochomůrka, Štaflík a Špagetka… a další kreslené postavičky z pohádek bavily děti i paní učitelky. Prožili jsme neopakovatelné a zábavné dopoledne, společně sdílené s kamarády a pohádkami, které už něco pamatují.

 

Maškarní veselí 

Jedno krásné slunečné únorové dopoledne bylo také u nás ve školce ve znamení masopustního veselí. Každá třída si připravila karnevalový rej podle svého. Paní učitelky přichystaly svým dětem veselou a nápaditou zábavu. Děti oděny do různých zajímavých a krásných maškar se vlnily při taneční hudbě, soutěžily v hodu čímkoliv na cokoliv, v přenášení předmětů na čas, v hbitosti, šikovnosti i rychlosti, v tanci s míčkem i jiných podobných taškařicích… Vodníci, draci, hasiči, princezny, baletky, kouzelníci, piráti, ale i nejrůznější zvířátka… se při našem maškarním veselí řádně vydováděli a báječně si tyto neobyčejné chvíle užili. Nechyběla ani tradiční promenáda masek. Byla to prostě paráda! Za odměnu každé dítko obdrželo medaili a drobnou sladkost. Moc děkujeme rodičům za pěkné a neobvyklé kostýmy, které dětem při této příležitosti pořídili. Prožili jsme opět ojedinělé a neopakovatelné zážitky, plné legrace, překvapení a zdravého soutěžení.

 

 

Pohádková zima v Žabkách

Děti ze třídy Žabka si letošní zimu zvlášť krásně užily. Začátkem ledna jsme ve třídě přivítali průvod Tří králů, který si připravily a předvedly děti a paní učitelky třídy Jablíčko. Jeden zimní příběh se tak uzavřel, aby další mohl začít. A byly to příběhy pohádkové – O dvanácti měsíčkách, a také O rukavičce, které si s prstovými loutkami zahrály i děti z Logopedického kroužku. K velké radosti se děti letos dočkaly hojné nadílky kvalitního sněhu, který posloužil k rozmanitému tvoření sněhuláků i jiných sněhových staveb. Sněhuláčky všeho druhu děti vyráběly také z různých odpadových materiálů. Děti ze třídy Žabek provázel nějakou dobu i žabák Ferda a jeho mouchy. Děti prožívaly příběhy Emušáka Ferdy, povídaly si o emocích a téma je velmi bavilo. Pozorně poslouchaly četbu příběhů a vždy se s nadšením zapojovaly do rozhovorů. V závěru měsíce jsme se připravovali na karneval. Kreslili jsme, zdobili třídu, šatnu i vstupní chodbu. Až bylo vše nachystáno, rej masek mohl začít. Dětem to v převlecích moc slušelo, veselily se při tanci, ve hrách. Medaile, které děti získaly za odměnu, si hrdě odnášely domů, společně se vzpomínkami na krásně prožité dopoledne. Zimě teď společně zamáváme a pomalu se budeme těšit na jaro, které už pomalu přichází a s sebou nám přináší zase něco nového k poznávání a pozorování.