Rok 2022 J.Skupy

 ZPĚT

Co jsme prožili v květnu


Společná fotografie


Děti v naší MŠ se fotografovaly na společné třídní fotografie. V současné době jsou již tyto zhotoveny a předány rodičům.

Den otevřených dveří


Zájemci z řad rodičů navštívili naši MŠ u příležitosti Dne otevřených dveří. Seznámili se zde s prostředím a vybavením mateřské školy. Paní učitelky ochotně zodpověděly otázky týkající se Školního vzdělávacího programu, režimu dne, stravování aj.
Pro všechny zúčastněné připravila naše paní kuchařka ochutnávku zdravé výživy.

Zápis dětí do MŠ


Na Zápisu dětí do naší MŠ pro školní rok 2022/2023 jsme přivítali nové děti společně
se svými rodiči. Rodiče zde odevzdali připravené přihlášky a další dokumenty a představili své děti. Ty si poté domů odnesly malou pozornost ve formě hračky či zápichu, které pro ně vyrobily děti v naší MŠ společně s paní učitelkami. V současné době jsou již na hlavních dveřích MŠ a na našich webových stránkách www.skupysoupala.cz zveřejněny seznamy nově přijatých dětí.

Výchovný koncert


Naše předškolní děti se zúčastnily exkurze a výchovného koncertu v ZUŠ
J. Valčíka v Ostravě-Porubě. Děti si prohlédly jednotlivá oddělení umělecké školy, seznámily se zde s nabízenými obory vzdělávání a zhlédly hudebně dramatické pásmo se zpěvem, tancem a názorným představením jednotlivých hudebních nástrojů.

 
Dopravní hřiště


Naše starší děti navštívily ve dvou skupinách moderní dopravní hřiště s funkční světelnou signalizací „Semaforek“, na MŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Rozšířily a upevnily si zde své povědomí o dopravě, dopravních předpisech a zásadách bezpečného chování v dopravním provozu. Vyzkoušely si také malý simulovaný dopravní provoz jízdou na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Dopravní výchovu zaštítily metodičky dopravní výchovy této MŠ a akce se zúčastnili i strážníci městské policie Ostrava


 

Taneční akademie


Naše děti předvedly svým rodičům, přátelům a známým na Taneční akademii to, co se v celoročním kroužku Pohybovém a tanečním, realizovaném v naší MŠ naučily. Akce se konala v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu.

 
Malý řemeslník

Pro naše předškolní děti byl připraven vzdělávací program ve spolupráci se Světem techniky s názvem „Malý řemeslník“. Na dovezených speciálně vyrobených dětských dílenských stolech se svěrákem děti pod dohledem zkušených lektorů měřily, šroubovaly, řezaly, zatloukaly, vrtaly a lepily předem připravený materiál dílenským nářadím do finálního výrobku, a to malé dřevěné mašinky. Odměnou jim byla tato vlastnoručně vyrobená hračka a Diplom Malého řemeslníka Světa techniky. Akce je součástí projektu: „Zvídálci objevují svět“, realizovaný s finanční dotací statutárního města Ostravy, z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu ve výši 100 000Kč.

 
Žádný muzikant z nebe nespadl


Děti v naší MŠ zhlédly výchovný koncert hudební skupiny Marbo s názvem: „Žádný muzikant z nebe nespadl“. Zajímavou a zábavnou formou se seznámily s tím, jak je
pro muzikanta důležité znát hudební teorii, proč musí muzikant denně cvičit na hudební nástroj, co je to hudební paměť, k čemu slouží hudební názvosloví a o řadě dalších muzikantských znalostí a dovedností. Děti čekal koncert plný písniček, do kterého se i aktivně zapojily.

 
Dinopark


Na školní výlet do Dinoparku Ostrava, který je největší v ČR, odjely děti z celé naší MŠ.
Na dobrodružné výpravě do druhohor děti obdivovaly desítky ozvučených scén s robotickými modely dinosaurů, 12 m vysokou aktivní druhohorní sopku, projely se DinoExpresem, navštívily 3D kino, prohlédly skutečné artefakty od starohor po dnešek v pavilonu Cesta
do minulosti Země aj. Zpět do MŠ se naše děti vrátily sice unavené, ale plné nevšedních zážitků.

 
Exkurze u hasičů


Na Den „D“ byla pro naše děti připravena exkurze do Integrovaného výjezdového centra Hasičského záchranného sboru v Ostravě-Porubě. Pod odborným vedením jednoho z členů sboru si děti prošly zázemí výjezdového centra, garáže s hasičskými auty a sportovní areál. Seznámily se také s informačním systémem, výstrojí každého hasiče a používanou technikou, nářadím a přístroji. Není divu, že po skončení exkurze se chce stát polovina dětí také hasičem.

 
Třídní besídky

Ve všech třídách naší MŠ se konaly třídní besídky. Rodičům, prarodičům a další příbuzným děti pod vedením svých paní učitelek předvedly dokonale připravené básničky, písničky, tanečky či pohádky. Maminkám pak děti předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a dárečky. Závěrečný potlesk a pochvaly za krásné vystoupení všechny potěšily.

 
Bezpečně do školy

 

Pro naše budoucí školáčky byl připraven projektový den: „Bezpečně do školy“. Hravou a zajímavou formou se na něm děti dozvěděly, jak se orientovat v dopravním prostředí, jak bezpečně reagovat v dopravních situacích, jaké jsou základní pravidla silničního provozu
pro chodce, pasažéra v autě, v dopravním prostředku či na kole či koloběžce. Na tuto akci získala naše MŠ reflexní vesty společnosti BESIP.

 

CO JSME PROŽILI V DUBNU


O princezně Rozmařilce


Divadelní společnost Kašpárkův svět přivezla dětem do naší MŠ pohádku: „O princezně Rozmařilce“.   Děti se zaujetím sledovaly představení o zlobivé princezně, které nejde nic
pod nos, a tak se není čemu divit, že se dostane do pekla. Naštěstí přichází malý Kašpárek, který ji svou chytrostí a umem zachrání a světe div se, princezně to peklo dokonce prospěje.

Malý architekt


Pro předškolní děti ze tříd Beruška a Sluníčko byl určen vzdělávací projektový den: „Malý architekt“.  Děti se seznámily s tím, co je to technický výkres a je důležité umět číst v něm, kdo je to architekt nebo projektant, co jsou to obvodové zdi a příčky aj. Pod dohledem zkušeného lektora si pak děti postavily půdorysy domů podle technického výkresu.


Stavitel mostů


Pro předškolní děti ze tříd Kočička, Květinka a Motýlek byl připraven vzdělávací projektový den: „Stavitel mostů“. Hned v úvodu si děti osvojily základní poznatky důležité při stavbě mostů, jako např. co je to pilíř a jak jej postavit, co je to stabilita a jak ji ověřit, co jsou to nosné konstrukce aj.  Dozvěděly se také, kdo to byl Karel IV. i to, jak se stavěl Karlův most. V praktické části projektového dne si pak děti vyzkoušely postavit most podle návodu a osobně si ho prověřit.
Vzdělávací projektové dny Malý architekt i Stavitel mostů připravili pro děti lektoři Malé technické univerzity, zabývající se vzděláváním dětí v polytechnické gramotnosti. Jejím obsahem je rozvoj logického myšlení, komunikačních dovednosti, prostorové orientace a představivosti. Jsou součástí projektu naší MŠ: „Zvídálci objevují svět“, realizovaný
s finanční dotací statutárního města Ostravy ve výši 100 000 Kč, z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

 
Máša a medvěd


Veselou pohádku: „Máša a medvěd“ nám přijelo představit Divadlo Úsměv Divadelní agentury Ludmily Frištenské. Známou kreslenou pohádku děti zhlédly tentokráte v loutkovém provedení a moc se jim líbila.


Putování s kamínky


V rámci Dne „D“ se v naší MŠ uskutečnila akce s názvem: „Putování s kamínky“. Děti
na jednotlivých třídách namalovaly na kamínky různých velikostí a tvarů krásné obrázky
a v rámci venkovní hry tyto malované putovní kamínky společně roznesly a umístily
na nejrůznější místa v blízkém i širším okolí naší MŠ. Určitě jejím nálezcům přinesou hodně radosti a štěstí.


Den Země


Na naší školní zahradě připravily paní učitelky pro naše děti akci ke Dni Země.
Na jednotlivých stanovištích byly pro děti připraveny tematické hry, úkoly, činnosti a soutěže, rozvíjející povědomí dětí o důležitosti ochrany životního prostředí.


Cesta do pravěku 


Praktickými vzdělávacími činnostmi pokračovala realizace projektu Dino éra. Děti si rozvíjely své poznatky a vědomosti prostřednictvím prožitkových aktivit – didaktických, pohybových a zábavných, motivovaných tematikou pravěku a dinosaurů. Nechyběly námětové (Na paleontologa, Na archeologa) a smyslové (zvukové, hmatové) hry, experimentování (pozorování sopky, zkoumání fosilií, živý pokus s žábronožkami, otisky přírodnin), či výtvarné (práce s moduritem, keramickou hlínou, sádrou) činnosti. Využili jsme stávající i nově zakoupené didaktické hry a materiály-knihy, Albi tužky, výukové sady Dino, vzdělávací sady Clementoni, Rappa Ještěry aj. Ke zhlédnutí je v naší MŠ společná výtvarná práci dětí: „Jak vidím pravěk“. Akce je součástí projektu Dino éra, na který naše MŠ získala účelovou dotaci SMO-Mob Poruba ve výši 15 000 Kč.


Jarní výzdoba

Naše paní učitelky, společně s dětmi a rodiči, „ozdobili“ naši MŠ novou jarní výzdobou. Nejrůznější výtvarné a rukodělné práce a výrobky můžete obdivovat na našich chodbách,
na oknech, dveřích i v šatnách.

CO JSME PROŽILI V BŘEZNU


Bruslení

Poslední lekcí skončil pro naše přihlášené děti kurz bruslení na Zimním stadionu
RT TORAX Aréna v Ostravě-Porubě. Malí bruslaři se zde hravou formou, pod dohledem zkušených lektorů, individuálně i ve skupinkách, seznámili se základními bruslařskými technikami. Tedy jak na bruslích stát, jak se správně rozjet, zatočit i zastavit.

Návštěva učitelů ZŠ


Naši MŠ navštívili učitelé 1. tříd ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě. Seznámili s našimi předškoláčky a společně diskutovali o tom co je ve „velké“ škole čeká. Nechybělo ani pár skutečných školáckých úkolů a cvičení. Akce je součástí projektu: „Těšíme se do školy“, jehož cílem je usnadnit našim předškolním dětem vstup do základní školy.

O kapříkovi Toníkovi

Divadélko Smíšek našim dětem tentokráte přivezlo veselou vodnickou pohádku s názvem:
 „O kapříkovi Toníkovi“. Představení se spoustou krásných písniček a veselých dialogů se všem moc líbilo.


ŠKOLKA CUP 2022


Naše předškolní děti se zúčastnily sportovního fotbalového dopoledne ŠKOLKA CUP 2022. Akci pořádala Akademie FC Baník Ostrava v areálu ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě.
Po úspěšném zvládnutí množství sportovních disciplín na ně čekalo malé občerstvení a věcná odměna.

Fotografování dětí


Dvě fotografování přihlášených dětí s námětem: „Jarní den “, společností PHOTODIENST Brno a „Mami a tati, fotíme se rádi “, paní fotografky Renáty Veselké, proběhla v naší MŠ. V současné době rodiče zúčastněných dětí fotografie prvého dne již obdrželi.

 

Kouzelnická show


Do naší MŠ přijel kouzelník Aleš Krejčí se svojí kouzelnickou dětskou show s názvem: „Čáry a kouzla se zvířátky”. Střídání mluveného slova a moderní magie při hudbě,  předváděné humornou formou, udržovalo neustálou pozornost našich diváků. Děti se aktivně zapojovaly i do kouzel a všemožně při kouzlení panu kouzelníkovi pomáhaly. Zároveň se také několik jednoduchých kouzel naučily.

Knihovna


Jednotlivé třídy naší MŠ navštívily v rámci Dne „D“ knihovnu na ulici Podroužkova
v Ostravě-Porubě. V oddělení pro nejmenší čtenáře děti nejdříve shlédly loutkovou pohádku, kterou si pro ně paní knihovnicemi připravily. Formou hry „Na vláček“ se pak seznamovaly s jednotlivými částmi dětského oddělení. Po zopakování si pravidel zacházení s knihami a chování v knihovně si ve volné chvíli mohly nakonec půjčit a prohlédnout knihu, která je zaujala.

Ukázkové hodiny a jarní tvoření


Ve všech našich třídách se uskutečnily ukázkové hodiny vzdělávací práce s dětmi pro rodiče spojené s jarním tvořením. Naše děti svým rodičům mohly ukázat, co se během dne učí, s čím se seznamují, co procvičují a s čím si hrají. Prakticky také předvedly možnosti nejrůznějších didaktických her a pomůcek, kterými naše MŠ disponuje. Společně pak zasedli k našim stolečkům, kde pro ně byl připraven rozmanitý materiál k jarnímu tvoření. Fantazii a zručnost našich maminek, tatínků a dalších rodinných příslušníků můžete obdivovat v prostorách naší MŠ při shlédnutí všech vystavených výrobků. Moc děkujeme všem za účast.

Kuchařský den


Ve třídě Květinka byla pro děti připravena akce s názvem: „Radili se kuchaři, co dobrého nám uvaří“. A tak děti vážily, míchaly, krájely, ochucovaly a tvořily dobrůtky, které po upečení
na malé hostině i rády snědly.

Dino éra


V rámci projektu Dino éra byla pro naše děti připravena část s názvem: „Cesta do pravěku“, ve které získaly nové poznatky a vědomosti o jedné z vývojových etap života na Zemi.
V ukázkové pásmu o pravěku se děti seznámily s životem pravěkých ještěrů, jejich způsobem lovu a shánění potravy, charakteristikou stavby těla a jejich ochranou před případným nebezpečím (drápy, zuby, kostní štíty, ap.). Děti si prohlédly zkameněliny, kostry ještěrů a seznámily se s pojmy jako např. fosilie, plavuň, láva, asteroid, býložravec, paleontologie aj. Zaujalo je také zabarvení, rozměry i rychlost některých jedinců té doby. Na obrázcích a
z videoukázek na interaktivní tabuli se pak dozvěděly více i o zajímavostech a úskalích pravěku. Akce je součástí projektu Dino éra, na který naše MŠ získala účelovou dotaci
SMO-Mob Poruba ve výši 15 000Kč.

Se sokolem do života

Naše MŠ je zapojena do celostátního celoročního projektu Se Sokolem do života, jehož cílem je rozvíjet pohybovou gramotnost a učit lásce nejen k pohybu. V rámci tohoto projektu proběhl ve třídě Kočička „Sokolský den“, jehož náplní byla praktická cvičení pro děti se zaměřením na koordinaci pohybů, rozvoj obratnosti, manipulaci s míčem, přirozená cvičení, dechová cvičení a cvičení správného držení těla. Je důležité, aby si naše děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat.

CO JSME PROŽILIÚNORU

 

Karneval pro děti


V naší barevně vyzdobené školce se uskutečnil velký Karneval. Již od rána si princezny, víly, piráti, supermani, nejrůznější zvířátka, aj. mohly užít zábavných tematických her, ke kterým je jejich kostýmy a masky motivovaly. Po svačince v každé třídě proběhla přehlídka masek, společné fotografování a hostina u slavnostně prostřeného karnevalového stolu. V každé třídě pak byly pro děti připraveny nejrůznější karnevalové hry, veselé tance a hravé činnosti, kterých si děti skutečně užily. Děkujeme maminkám, za krásné kostýmy a masky, které svým dětem na tento den připravily.

 


Den „D“


V rámci Dne „D“ se v některých třídách naší MŠ konala akce s názvem: „Radili se kuchaři, co dobrého nám uvaří“. Ze surovin, které nám poskytly naše maminky děti připravily nejrůznější dobrůtky, které moc a moc chutnaly.

 

 

CO JSME PROŽILI V LEDNU

 

Den „D“

Vzhledem k příznivému počasí se mohla na naší školní zahradě uskutečnit, v rámci Dne „D“, akce pro naše děti s názvem: „Všechny děti zima láká, postavíme sněhuláka“. Využili jsme sníh, který napadl, ke stavění nejrůznějších sněhuláků a zhodnotili, který je nejhezčí, nejvyšší a nejveselejší.

 


Jak Karlík zachránil babičku


Do naší MŠ přijelo divadélko Lucie Víchové s pohádkou: „Jak Karlík zachránil babičku“.
Děti se v ní seznámily s králíčkem Karlíkem, kterého nejdříve naučily poznat barvy, spočítat mrkvičky, určit, která ruka je pravá a která levá a používat kouzelné slovíčko prosím, kdy je třeba.  Pomocí společně zazpívané písničky O čápovi a tří kouzelných mrkviček pak děti pomohly králíčkovi přinést mouku babičce na koláčky pro vnoučátka, kterou potřebovala.