Rok 2020 J.Skupy

 ZPĚT

CO JSME PROŽILI V PROSINCI

 

 

Čertovské zábavné dopoledne


Čertovské zábavné dopoledne přineslo našim dětem spoustu zábavy a legrace. Společně si zahrály zajímavé čertovské hry, plnily čertovské úkoly, tancovaly na čertovské písničky a tvořily tematické obrázky a výrobky. Závěrem na mě čekalo malé překvapení – sladké muffinky od naší paní kuchařky. Celé dopoledne si děti skutečně užily.


Mikulášská nadílka


Letošní Mikulášská nadílka se uskutečnila tentokrát v naší MŠ v dopoledních hodinách.
Za dětmi do jednotlivých tříd přišel samotný Mikuláš s andělem. Z „Knihy hříchů“ Mikuláš vyčetl dětem vše, co se jim za poslední rok povedlo a v čem by bylo potřeba se ještě zlepšit. Děti slíbily, že budou hodné a při práci se budou pěkně snažit. Návštěvě také děti zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky či zatančily taneček. Od Mikuláše s andělem pak dostaly balíčky s dobrůtkami.

 

Vánoční pohádka


V předvánočním čase zhlédly naše děti divadelní představení pohádky: „Jak prasátko nechtělo Vánoce.“ Paní učitelka Simona s holčičkou Markétkou představila dětem veselý příběh malého prasátka, které Vánoce sice nechtělo slavit, ale nakonec se od dětí a zvířátek nechalo přesvědčit o samotném kouzlu Vánoc. Divadélko se dětem moc líbilo.

Vánoční Den „D“


Ve všech třídách naší MŠ proběhl vánoční Den „D“. Děti si zazpívaly u stromečku vánoční koledy, přednesly vánoční básničky, připomenuly si některé vánoční tradice a hlavně, rozbalovaly dárečky od Ježíška. Závěrem pak zasedly ke slavnostnímu stolu s dobrůtkami, které pro ně připravily maminky.

 
Vánoční výzdoba


I v letošním školním roce se celá naše MŠ „převlékla“ do vánočního kabátku. Paní učitelky s dětmi nastrojili vánoční stromečky, děti vyrobily vánoční svícny, stromečky, andělíčky a věnečky. Svými výrobky a výkresy pak děti vyzdobily své šatny. Celá naše MŠ tak hezky přivítala nejkrásnější svátky v roce.

 

CO JSME PROŽILI V LISTOPADU

 

Barevná křižovatka

V rámci Dne „D“ se všechny děti naší MŠ zúčastnily postupně po jednotlivých třídách dopravního dopoledne s názvem: „Barevná křižovatka“. Na naší školní zahradě se s využitím školních kol, koloběžek, odrážedel a motokár seznámily nejen se základními pravidly silničního provozu, ale i s pravidly bezpečného chování na cestách i chodnících. V závěrečné pohybové hře: „Na semafor“ se pak děti naučily zábavnou formou reagovat
na světelné signály.

CO NÁS JSME PROŽILI V ŘÍJNU

Kroužky pro děti

Prvními lekcemi zahájily svou činnost zájmové kroužky.
Taneční a pohybový kroužek, který povede trenér sportovního tance pan Lukáš Čep, bude probíhat každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Beruška.
Angličtina s úsměvem, pod vedením týmu lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové, bude probíhat každou středu taktéž v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Beruška.
Logopedická prevence, kterou vedou naše paní učitelky s odbornou způsobilostí logopedického asistenta, Jana Ksiažková, Simona Dziehlová a Bc. Michaela Atanasovová, bude probíhat v čase cca 12.20- 12.45 hod. ve, k tomuto účelu uzpůsobené sborovně u třídy Kočička, v předem určené dny pro jednotlivé děti.

 

Co dokáže lidské tělo


V týdnu od 12. – 16. října byl v jednotlivých třídách realizován projekt: „Ve zdravém těle, zdravý duch“, konkrétně jeho 3. etapa s názvem: „Co dokáže lidské tělo“.  Pro všechny děti byly připraveny nejrůznější aktivity a činnosti, zaměřené na poznávání a rozvoj našich smyslů. Využít jsme mohli didaktické hry, pomůcky, výukové programy a materiály, které má naše mateřská škola k dispozici, nebo které byly pro tuto příležitost nově zakoupeny. Pomocí zvukových zvonečků, bubínku, skládaček či hudebních krabiček si děti prověřily svůj sluch, díky podsvícené tabuli, stínovým obrázkům, IT programům pak svůj zrak. Čichové skleničky, polštářky nebo krabičky přispěly k poznání čichu a ochutnávka ovoce pak k uvědomění si chuti. Hmatem jsme nakonec poznávaly tvary, povrchy a materiály. Tyhle všechny aktivity, a ještě spousta dalších, děti neskutečně zaujaly. Zajímavou a poutavou formou si navíc rozšířily své povědomí o zázracích lidského těla.   

Den „D“

V rámci Dne „D“ navštívily některé naše třídy víceúčelové hřiště komunitního centra: „Všichni spolu“ v Ostravě-Pustkovci. Na akci s názvem: „Člověk ten má smyslů pět“ si děti mohly vyzkoušet lezeckou stěnu, průlezku s houpacím mostem, zaskákat si na trampolíně, zahrát si s trubkovým telefonem, zavěšenými houpacími koulemi či duhovým kaleidoskopem.  U dotykových stěn si mohly prověřit svůj hmat a pomocí betonového telefonu, zvukových polštářů a kamenného xylofonu svůj sluch.

 

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

Pohybový a taneční kroužek

Všechny děti naší MŠ se na naší školní zahradě zúčastnily ukázkové lekce Pohybového a tanečního kroužku. Jeho lektor, trenér sportovního tance, mistr ČR v latinskoamerických tancích taneční školy Carmen, pan Lukáš Čep v ní děti seznámil s jeho praktickou náplní. Přihlášené děti se v kroužku naučí zábavnou formou, prostřednictvím známých rytmických písniček, vnímat rytmus, pracovat s tělem a koordinovat své pohyby. Seznámí se zde také se základy společenského a moderního tance.

Schůzka rodičů dětí

Schůzka rodičů dětí MŠ se v letošním školním roce z důvodu protiepidemických opatření nekonala. Informace ohledně školního, vnitřního a organizačního řádu MŠ, Školního vzdělávacího programu MŠ, organizace školního roku 2020/2021, plánovaných akcí a kroužků, plateb v MŠ, provozních záležitostí a činnosti Sdružení rodičů jste obdrželi prostřednictvím svých e-mailových schránek. Prosíme rodiče, kteří e-mail z naší MŠ neobdrželi, ať to nahlásí paní učitelce ve své třídě.

 

Den „D“


V rámci Dne „D“ se na naší školní zahradě konala velká školková olympiáda s názvem: „Sportem ke zdraví“. Děti absolvovaly na jednotlivých stanovištích množství sportovních disciplín, na kterých si poměřily své síly. Skákaly do dálky, házely na barevný terč, zdolávaly nerovný terén, běžely na čas, přetahovaly se lanem, závodily na motorkách a odrážedlech aj. Nově jsme mohli využít i k tomuto účelu zakoupené TV pomůcky, hry a náčiní.  Za svá snažení děti obdržely v závěru olympiády medaili a malou odměnu. Akce je součástí projektu „Ve zdravém těle, zdravý duch“, na který naše MŠ obdržela dotaci z rozpočtu SMO – MOb Poruba ve výši 25 000 Kč.

 

Zdravá výživa

Zajímavou naučnou besedu s paní vedoucí školní jídelny Bc. Marcelou Zahradníkovou
s názvem: „Dnes nás vyzývá, zdravá výživa“ absolvovaly naše předškolní děti. Hravou formou si na ni osvojily základy zdravého stravování, připomněly si důležitost vitamínů a seznámily s pojmy – obezita, minerály či zdroj bílkovin. Ve smyslové hře poté poznávaly exotické ovoce a čerstvé bylinky dle čichu, hmatu a chuti. Každé dítě závěrem obdrželo obrázek Potravinové pyramidy a pamětní list.  

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

Den dětí

Na naší školní zahradě jsme všichni společně oslavili v rámci Dne „D“ Svátek dětí. Paní učitelky připravily na tento den nejrůznější hry a soutěže s motivem pohádek, které děti postupně absolvovaly a zdolávaly. Navlékali jsme například korálky pro Zlatovlásku, pokoušeli chytnou zlatou rybku, skákali v mlynářových pytlích, tancovali jako víla Amálka aj. Počasí nám přálo a každý se dobře pobavil. Odměna byla pro všechny děti velmi sladká.


Rozloučení s předškoláčky

Tradiční rozloučení s předškolními dětmi probíhalo letos z důvodu protiepidemických opatření v jednotlivých třídách naší MŠ. Děti nejprve svým rodičů předvedly krátký program a poté byly „pasovány“ do stavu školáka. Na památku na MŠ si odnesly pamětní listy, knížky s věnováním, trička s logem MŠ aj. Všem budoucím školáčkům přejeme hodně štěstí a úspěchů ve škole a mnoho radosti a pohody na cestě životem.

 

V závěru tohoto školního roku bychom chtěli všem dětem popřát krásné slunečné prázdniny a rodičům, příbuzným a známým klidnou dovolenou. Vážíme si Vašeho aktivního přístupu, ochoty, tolerance a pomoci. Děkujeme za Vaši příkladnou spolupráci. Znovu se na Vás těšíme v novém školním roce 2020/21.

 

 

CO JSME PROŽILIBŘEZNU


Fotografování dětí

V naší MŠ proběhlo fotografování přihlášených dětí s námětem: „Přišlo jaro“ společností PHOTODIENST Brno. Již zhotovené fotografie jsou k dispozici v naší MŠ.


Divadelní představen
í


Do naší MŠ přijelo divadélko Smíšek s představením: „Pirátská pohádka”. Dobrodružná pohádka plna nečekaných překvapení se dětem moc líbila.

Beseda s učiteli ZŠ A. Hrdličky

Pro všechny rodiče předškolních dětí byla ve třídě Beruška připravena beseda s pedagogy ZŠ
A. Hrdličky –  Mgr. Lukášem Skřivánkem, Mgr. Janou Tichopádovou a Mgr. Libuší Skapovou. V programu na téma: „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“ se rodiče seznámili s informacemi o ZŠ
A. Hrdličky v Ostravě – Porubě, Dnu otevřených dveří či Zápisu dětí do ZŠ. Zajímavé byly také
i informace týkající se přípravy dětí k zápisu, odkladu školní docházky či školní pracovní, emocionální a sociální připravenosti z pohledu pedagoga ZŠ aj.

Bruslení

Poslední lekcí skončil kurz bruslení pro přihlášené děti na zimním stadionu SAREZA v Ostravě-Porubě. Děti se měly možnost seznámit s ledovou plochou, naučit se udržet rovnováhu
na bruslích a pokusit se zvládnout správnou techniku odrážení, zatáčení, brždění a přešlapování

 

CO JSME PROŽILIÚNORU

 

Návštěva ZŠ A. Hrdličky 

Další společné setkání našich předškolních dětí a pedagogů ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě se tentokráte uskutečnilo v samotných prvních třídách této školy. Po usednutí do školních lavic se naše děti nejdříve pokoušely, s pomocí učitelů, zorientovat ve školní třídě. Hledaly rozdíly mezi třídou v mateřské škole a tady, poznávaly typické školní pomůcky a určovaly jejich účel
při vyučování. Následně pak pro ně byly připraveny první školácké úkoly, zaměřené na trénování paměti, orientaci v prostoru a jednoduché počítání. Ty řešily s velkým nadšením. Po krátké pohybové hře v závěru vyučovací hodiny se všechny naše děti zkusily podepsat na školní tabuli. Akce je součástí projektu naší MŠ a ZŠ, ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit jejich vstup do prvních tříd.

 
Den „D“

V rámci Dne „D“ čekala na všechny naše děti návštěva Planetária v Ostravě-Porubě. Po příjezdu do jeho areálu a usazení všech do pohodlných křesel v promítacím sále, jsme nejprve zhlédli živě moderovanou část pořadu. Viděli jsme v ní hvězdnou oblohu, našli Velký a Malý vůz, hvězdu Polárku a některá další souhvězdí podle aktuální roční doby. Zaujalo nás otáčení hvězdné oblohy jako důsledek otáčení zeměkoule i samotný pohled na Zemi z vesmíru.
V programu: „Červená Karkulka a babiččin dalekohled“ jsme se pak seznámili s holčičkou, která se vydává na zajímavou cestu prostorem i časem.
Po krátkém zhlédnutí některých interaktivních exponátů v prostorách planetária jsme se vraceli do MŠ spokojeni a hlavně poučení.

 
Beseda s městskou policií

Pro naše nejstarší děti byla připravena beseda s příslušnicemi městské policie o bezpečnosti
v silničním provozu s názvem: „Honzíkova cesta”.

Po teoretické průpravě bezpečného pohybu na pozemních komunikacích, určovaly děti pomocí rýmovaných hádanek některé základní dopravní značky. Následným nácvikem jednotlivých situací si pak osvojovaly pravidla pro chůzi po chodníku, po přechodu pro chodce i pravidla bezpečné hry ve městě, jízdě na jízdním kole či koloběžce.

  

Učitelé ZŠ v MŠ

Naši MŠ navštívili učitelé prvních tříd ZŠ A. Hrdličky. S našimi předškoláčky si vyzkoušeli tzv. „školu nanečisto”. Děti čekaly úkoly v prostoru herny, na kterých si mohly ověřit své matematické schopnosti i úkoly u stolečků, procvičující paměť, postřeh a logické myšlení.

  

Plavání 

Poslední lekcí skončilo plavání pro přihlášené děti ve FRY Relax centru ve Fryčovicích. Děti čekala závěrečná plavecká soutěž a velké množství zajímavých vodních her.

Ukázkové hodiny


V jednotlivých třídách naší MŠ proběhly ukázkové hodiny pro rodiče. Zhlédli v nich části vzdělávacích činností, práci v centrech i na interaktivních tabulích. Se svými dětmi si pak mohli vyzkoušet množství didaktických her a pomůcek, které má naše MŠ k dispozici.

 

CO JSME PROŽILI V LEDNU


„Bude zima, bude mráz“

Naše předškolní děti se zúčastnily vzdělávacího programu Ekologického centra Orlov
z Příbrami: „Bude zima, bude mráz“. Společně s jeho lektory hledaly odpovědi na otázky: Co dělá příroda v zimě? Která zvířátka v zimě spí a se kterými se můžeme potkat? Kterému lesnímu zvířátku patří stopy ve sněhu? Čím se přikrmují ptáčci v zimě? aj. Děti také pomohly připravit „oběd pro ptáčky“, který zanesly do krmítka.

 


Den D”


Pro všechny děti naší MŠ byl určen interaktivní pořad naší paní učitelky Simony Dziehlové
s názvem: „Divadélko pod věží, na kterou sníh nesněží “. V jeho první části si děti společně upekly bábovku, ve druhé pak zhlédly loutkovou pohádku: „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“. Celá akce děti velmi zaujala.

 

Návštěva v 1. třídě ZŠ

Náplní třetího společné setkání pedagogů a žáků ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě a našich předškolních dětí byla návštěva v 1. třídě ZŠ. Děti se zde seznámily s prostředím školní třídy, zhlédly část vyučovací hodiny a následně pak zkušebně usedly do školních lavic a plnily jednoduché úkoly.


Beseda pro rodiče

Pro zájemce z řad rodičů našich předškolních dětí byla v naší MŠ připravena beseda na téma: „Grafomotorika“. V jejím rámci se seznámili s tím, co je to grafomotorika, jak se rozvíjí, jak je důležitá pro učení dětí, aj.


Návštěva v MŠ


V rámci spolupráce naší MŠ a ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě si naše předškolní děti společně s pedagogy této školy vyzkoušely tzv. „školu nanečisto”.
Pedagogové prvních tříd navštívili naši MŠ a seznámili děti s tím, co je ve škole od září čeká.

 

Hudební pořad


Naši MŠ navštívil pan Ivan Urbánek, herec, autor, muzikant a speciální pedagog a předvedl našim dětem hravé představení plné říkadel, písniček, rozpočítadel, rytmu a fantazie s názvem: Ententýky”. Dětem se představení moc líbilo.

 

Karneval v MŠ


Již od samého rána vstupovali do našich tříd kovbojové, policisté, hasiči, supermani, ale také i princezny, zimní královny, Karkulky, víly a nejrůznější zvířátka. Ano, byly to naše děti
v nejrůznějších kostýmech a maskách. Čekal je totiž velký karneval. Po promenadě všech zúčastněných si mohly užít velkého množství zábavných her, soutěží a tance, které pro ně připravily paní učitelky v jednotlivých třídách. A tak se běhalo, skákalo, házelo, skládalo, tvořilo a tancovalo. Všichni jsme si užili spoustu zábavy a legrace. Maminkám také děkujeme za krásné kostýmy a masky, které svým dětem na tento den připravily.