Rok 2019 J.Skupy

 ZPĚT

CO JSME PROŽILI V PROSINCI


Předvánoční vystoupení

Děti ze třídy Kočička vystoupily se svým kulturním pásmem u vánočního stromu
na Vánočním jarmarku ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě. Další vystoupení pak tyto děti čekalo v římskokatolickém kostele v Ostravě-Pustkovci a na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě.

 

Vánoční představení


Pro naše předškolní děti si připravili vánoční představení žáci ze ZŠ. Hrdličky v Ostravě-Porubě. Pohádka s písničkami: „Červená Karkulka“ se našim dětem moc líbila.

 
Adventní pásmo

Naši MŠ navštívily děti z 1.třídy ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě. Ve třídě Kočička zhlédly
interaktivní maňáskové představení: „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“, které si pro ně připravily děti s paními učitelkami této třídy. Děti se spontánně zapojovaly do děje, zpívaly známé písničky a zúčastnily se i pokusu s bublinkami. Všichni si tuto akci moc užili.

 

Vánoční besídky

Ve všech třídách naší MŠ se v krásném předvánočním čase konaly Vánoční besídky. Pásma písniček, básniček, koled, tanečků, dramatizací pohádek, vánočních tradic a v některých třídách i vánočního tvoření zpříjemnily čas čekání dětí na štědrý den. Od přítomných rodičů se jim pak dostalo zaslouženého uznání.

 

Vánoční Den „D“

Vánoční Den „D“ proběhl v jednotlivých třídách v poslední dny v MŠ před Štědrým dnem. Děti si zazpívaly známé vánoční koledy, přednesly zimní a vánoční básničky, ochutnaly cukroví našich maminek a babiček, připomenuly některé vánoční tradice a hlavně rozbalovaly dárečky, které byly našim dětem zakoupeny z příspěvků rodičů našeho sdružení.

 

CO JSME PROŽILILISTOPADU

Divadelní představení

Naši MŠ navštívil vypravěč a loutkoherec pan Dan Taraba. Klasická pohádka Boženy Němcové Princ Bajaja s využitím krásných marionet se dětem moc líbila. Dobře se bavily netradičním ztvárněním pohádky, a navíc se seznámily i s některými důležitými morálními zásadami.

 
Bruslení

První lekcí začalo pro přihlášené děti bruslení na Zimním stadionu RT TORAX Aréna
v Ostravě-Porubě. S využitím nejrůznějších pomůcek se zde ve skupinkách učí základní bruslařské techniky – jak se správně rozjet, jak zatočit i zastavit. Akce je hrazena Úřadem městského obvodu Ostrava-Poruba.

 
Kino CineStar

V rámci Dne „D“ navštívily všechny děti naší MŠ kino CineStar v Ostravě. Zhlédly zde animovanou pohádku s písničkami: „Princ Krasoň“. Jestli si tento princ vybere Popelku, Sněhurku nebo Šípkovou Růženku za ženu, děti sledovaly s napětím až do konce.

 
Pohádkohraní v ZŠ

V rámci společného projektu naší MŠ a ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě s názvem Skokánek, ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit vstup do základní školy, proběhlo
2. společné setkání pedagogů ZŠ a našich předškolních dětí. Program: „Pohádkohraní“ s pohádkou „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort., absolvovaly tentokrát i se žákyněmi této školy.

 
Plavecký kurz

Pro přihlášené děti začal první lekcí plavecký kurz: „Plavání se žabičkou“ ve FRY RELAX CENTRU ve Fryčovicích. Hravou a nenásilnou formou se zde seznamují s vodním prostředím, aktivně se připravují na výuku plavání a postupně se učí plaveckým stylům. K dispozici mají také vířivku, horkovzdušnou saunu i hernu s vyhřívanou podlahou.

Dílničky

Naši předškoláci odjeli do Centra volného času na ulici Vietnamská v Ostravě-Porubě, kde si v rámci tvůrčích dílniček vyrobili malého andělíčka. Náročnou práci při jeho výrobě
vynahradila v závěru radost z překrásného výrobku.

 

Mikulášská nadílka

Naše již tradiční Mikulášská nadílka se konala v Clubu Garage v Ostravě-Martinově. Programem s názvem „Sněhulákoviny“ nás provázel Hopsalín. Děti v kostýmech zimních královen, andílků, čertíků aj. soutěžily, tancovaly a zpívaly. V závěru nechyběl ani Mikuláš s andělem a čertem, rozdávající hodným dětem mikulášské balíčky. Děkujeme maminkám
ze Sdružení rodičů při naší MŠ, které tyto balíčky připravily.

 
Zimní tvoření

Společné zimní tvoření dětí a rodičů se konalo ve třídě Motýlek. Krásné výrobky můžete zhlédnout v prostorách naší MŠ. Děkujeme všem rodičům za hojnou účast a tvůrčí nasazení.

 

Vystoupení v ZŠ J. Šoupala

Zkouška předvánočního vystoupení v Základní škole J. Šoupala v Ostravě-Porubě čekala naše děti ze třídy Kočička. Se svými p. učitelkami zde předvedly krátké předvánoční hudební pásmo.

CO JSME PROŽILI V ŘÍJNU

Zájmové kroužky

Do okruhu nadstandartních aktivit v naší MŠ patří zájmové kroužky. Pro přihlášené děti začaly v tomto měsíci jejich první lekce. Taneční a pohybový kroužek, který vede trenér sportovního tance pan Lukáš Čep, bude probíhat každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod.
ve třídě Kočička. Angličtina s úsměvem, pod vedením týmu lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové, bude probíhat každou středu taktéž v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Kočička. Logopedická prevence, kterou vedou naše paní učitelky s odbornou způsobilostí logopedického asistenta, Jana Ksiažková, Veronika Sasínová a Bc. Michaela Atanasovová, bude probíhat v čase cca 12.30- 13.00 hod. ve, k tomuto účelu uzpůsobené sborovně u třídy Kočička v předem určené dny pro jednotlivé děti.


Sběr kaštanů a žaludů

V rámci doprovodné akce ke Dni Země 2019: „Pomáhám přírodě a poznávám ji”, kterou organizuje Středisko přírodovědců na Čkalovově ulici v Ostravě-Porubě, proběhla v naší MŠ soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Velké poděkování patří všem rodičům a jejich dětem,
kteří kaštany a žaludy sbírali a soutěže se tak zúčastnili. Díky tomu obdržíme pro naši MŠ krmivo pro přikrmování ptáčků v zimě.


Putování za zvířátky

Naše předškolní děti odjely na exkurzi do Záchranné stanice a Domu přírody Poodří v Bartošovicích u Nového Jičína. Pracovníkem Záchranné stanice zde byly nejdříve seznámeny se jejím smyslem, a to zachraňovat handicapovaná volně žijící zvířata v našem kraji a území ČR. Děti se dozvěděly, že Záchranná stanice je jakousi nemocnicí a domovem pro zvířátka, která se již nemohou z nejrůznějších zdravotních důvodů vrátit do volné přírody, že se Dům přírody Poodří zabývá také vybranými druhy kriticky ohrožených živočichů, že
v krajinné oblasti Poodří mohou spatřit zajímavé fragmenty fauny a flory a co pak mají dělat, když najdou zvíře v potížích.  Po ukončení výkladu děti vyrazily na komentovanou prohlídku vnitřních i vnějších expozic Domu přírody Poodří s názvem: „Jdeme do Poodří“. Prohlédly si, co žije kolem řeky Odry – na lukách, v lese, u rybníků a také zhlédly venkovní expozici živých zvířat, kde se seznámily s některými druhy ptáků a zvířat jako například: káně lesní, orel skalní, kalous ušatý, veverka obecná aj. V části nazvané „Od vajíčka k mláděti“ děti poznávaly různá ptačí vajíčka a hnízda. Dozvěděly se více o tom, jak se ptáci chovají, kde si staví hnízda, jak se vyvíjí jejich mláďata, jak rostou a dospívají aj. Z velmi příjemně stráveného dopoledne se děti do MŠ vrátily s bohatými zážitky a novými poznatky z říše zvířátek. Akce proběhla v rámci programu Projektových dnů mimo MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 
Divadelní představení

Naši MŠ navštívilo maňáskové divadélko Hvězdička z Hodonína. Přivezlo dětem pohádku: „Krteček a kolo“. Veselá pohádka, která dětem přinesla i nejedno ponaučení, se všem moc líbila.

 

Pohybem ke zdraví

V rámci společného projektu naší MŠ a ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě s názvem Skokánek, ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit vstup do základní školy, se uskutečnilo 1. společné setkání pedagogů ZŠ a našich předškolních dětí. V tělocvičně této školy absolvovaly nejrůznější pohybové a sportovní aktivity a nenásilnou formou se tak seznamovaly s jejím prostředím, učiteli i žáky.

 
Dopravní školička

V rámci Dne „D“ absolvovaly všechny třídy naší MŠ dopravní akci na naší školní zahradě
 s názvem: „To ví přece každé mrně, přes ulici opatrně“. Děti se seznámily s některými dopravními značkami, vyslechly si hlavní zásady bezpečného pohybu na pozemních komunikacích a v malém simulovaném dopravním provozu si na koloběžkách, kolech a odrážedlech vyzkoušely své nově nabyté vědomosti a dovednosti.

 
Chemie všude kolem nás

V rámci programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, proběhl ve třídě Květinka projektový den: „Chemie všude kolem nás“.  Paní Ing. Lucie Chlebíková, PH.D.-vědkyně a chemička, která celý projektový den připravila a vedla hned v úvodu děti seznámila s tím, co obnáší práce chemika, jak a které pomůcky se používají v laboratořích, jak jsou důležité objevy pro člověka a proč je třeba dodržovat bezpečnost při práci. Děti poté názorně zhlédly ukázku 3 pokusů týkajících se míchání surovin a následné reakce – Tajné písmo, Sloní zubní pastu a Sopku. U stolečků
ve třídě si pak vyzkoušely individuálně či ve skupinách zjistit kyselost a zásaditost látek pomocí lakmusového papírku, vytvořit duhu z bonbonků, vyrobit lávovou lampu či samo nafukovací balonek, vykouzlit plující obrázky na talířku nebo tančící rozinky ve směsi sody a octa, vytvořit duhový déšť a mraky mícháním pěny na holení s potravinářským barvivem, vyrobit bublifuk mícháním netradičních surovin aj. Všechny tyto činnosti děti moc bavily. Projektový den zábavnou a hravou pomohl dětem získat a rozšířit si povědomí o chemii jako přírodní vědě a jejím významu pro člověka zahrnujícím nejen její užitek ale i křehkou rovnováhu mezi ní a přírodou.

 

Pekařský den

Ve třídě Kočička paní učitelky připravily dětem malý pekařský den. Díky maminkám, které na tuto akci poskytly všechny potřebné suroviny, děti vážily, míchaly, válely, strouhaly a tvořily podle osvědčeného receptu. Výsledkem snahy byl výtečný jablečný závin, na kterém si všichni moc pochutnali.

 

Tvoření s dýněmi

Ve třídě Sluníčko proběhlo společné tvořivé odpoledne s dýněmi.  Děti si za pomoci rodičů vyzkoušely dýně nejdříve „vydlabat“. Při tom zjišťovaly, jak vypadají uvnitř, jak voní a jaká mají semínka. Rodiče i děti poté zapojili svou fantazii a zručnost a vytvořili krásná a nevšední díla z dýní i s využitím dalších přírodních materiálů. Děkujeme všem zúčastněným rodičům a dětem za aktivní účast a pohodovou atmosféru, která přispěla k velmi vydařeným výsledkům. Ty jste mohli zhlédnout v prostorách naší MŠ a u vchodových dveří.

 
Pojďme se krásně bát

Krásná a trochu tajemná podzimní akce se uskutečnila na naší školní zahradě. Děti v maskách ježibab, strašidel, kostlivců, upírů aj. si mohly zasoutěžit na překážkových drahách, poskládat obrázek z kaštanů, sestavit kostru z částí, nakreslit strašidýlko křídou na chodník nebo vyrobit pavučinovou medaili. Ochutnaly také výtečný dýňový moučník a ovocný čaj od naší paní kuchařky. Po společném zazpívání několika známých písniček se pak společně s rodiči vydaly na malý lampionový průvod do okolí naší MŠ. Děkujeme všem zúčastněným rodičům a dětem za aktivní účast a pohodovou atmosféru na této akci.

 

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

 

Pohybový a taneční kroužek
Všechny děti naší MŠ se zúčastnily ukázkové lekce Pohybového a tanečního kroužku. Jeho lektor, trenér sportovního tance, mistr ČR v latinskoamerických tancích taneční školy Carmen, pan Lukáš Čep v ní děti seznámil s jeho praktickou náplní. Kroužek se bude konat od měsíce října vždy každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Kočička. Přihlášené děti se budou učit pohybové, kondiční a baletní průpravě a základům společenského a moderního tance.

 

Schůzka rodičů dětí v MŠ
Na pravidelné schůzce rodičů dětí MŠ byli všichni přítomni seznámeni se školním, vnitřním a organizačním řádem MŠ, Školním vzdělávacím programem MŠ, organizací školního roku 2019/2020, plánovanými akcemi a kroužky, platbami v MŠ a provozními informacemi. Současně byli také představeni noví i stávající členové představenstva Spolku příznivců MŠ a všemi přítomnými pak odhlasován jejich roční příspěvek.

 

Divadelní představení
Naši MŠ navštívilo divadélko „Šikulka“ a představilo dětem pohádky: „Prasátko a kouzelné slovíčko“, „O líném zajíčkovi“ a „ Matýsek a písmenka“. Krásná představení pohádek děti nejen pobavila, ale i poučila.

 

Za putováním veverky Zrzečky
Za putováním veverky Zrzečky se děti ze všech tříd naší MŠ vydaly v rámci Dne „D“
do blízkého lesoparku. Po cestě si všímaly změn v přírodě v závislosti na ročním období, poznávaly různé druhy stromů a jejich plody, poslouchaly zpěv ptáčků a pozorovaly veverky.  Do MŠ si pak přinesly v malých kyblíčcích různé druhy přírodnin, ze kterých si pak ve svých třídách vytvořily naučnou výstavku.

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

Zahradní slavnost

Na naší školní zahradě se konala již tradiční Zahradní slavnost. Programem nás provázel Hopsalín. Děti v kostýmech a maskách s motivem „džungle“ tancovaly, soutěžily, ale hlavně se dobře bavily. Všichni si také mohli pochutnat na povidlových, makových, tvarohových či ořechových koláčcích a párcích v rohlíku. Akce byla symbolickým zakončením školního roku, na které jsme se také rozloučili s našimi předškoláčky. Ti také v závěru vystoupili s krátkým programem. Akci ukončil konfetový ohňostroj a balónková show.

Dopravní soutěž

Pět zástupců dětí naší MŠ nás reprezentovalo na dopravní soutěži: „Veselá koloběžka“.  Uskutečnila se na dopravním hřišti MŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly s dopravní tematikou a v malém simulovaném dopravním provozu uplatňovaly zásady bezpečné jízdy na kolech a koloběžkách. V závěrečném hodnocení se naše děti se umístily se na pěkném druhém místě. Gratulujeme.

Sportovní dopoledne

Část našich předškolních dětí se zúčastnila Sportovního dopoledne s trenéry
ve Sportovním  areálu Poruba na ul. Skautská. Byl zde také uskutečněn nezávazný výběr dětí do fotbalového oddílu. Přihlášky, které děti obdržely, byly předány rodičům.

Školní výlet

Na školní výlet odjely všechny děti naší MŠ na Zámek Kunín u Nového Jičína.
Po zhlédnutí pohádky: „Paleček“ Divadýlka Mrak si s poutavým a srozumitelným výkladem prohlédly zámecké komnaty a v kulisách nejrůznějších prostředí dozdobených rekvizitami okusily, jak se používají divadelní kostýmy a masky.  Samy si také zahrály úryvek z pohádky. Po ukázce loutek všech druhů, typů i velikostí nepřišly ani o divadelní kouzla a čarování. V závěru každé dítě obdrželo jeden voňavý, na roštu opečený špekáček s chlebem a kečupem nebo hořčicí.

Dopravní školička

V rámci Dne „D“ byla pro všechny děti naší MŠ připravena dopravní akce na naší školní zahradě s názvem: „Dopravní školička“. Děti si připomenuly zásady bezpečného chování v dopravním prostředí, seznámily se s některými dopravními značkami a
 na koloběžkách a odrážedlech vyzkoušely malý simulovaný dopravní provoz.

CO JSME PROŽILI V KVĚTNU

 

Společné fotografování


V naší MŠ proběhlo společné třídní fotografování dětí. Již zhotovené fotografie si můžete vyzvednout u své paní učitelky ve třídě.


Divadlo loutek


Se všemi dětmi naší MŠ jsme navštívili Divadlo loutek v Ostravě. Muzikálová pohádka podle oblíbené dětské knížky Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka a s písněmi Marka Ebena
o kočičím klukovi a jeho kamarádech: „Kocour Modroočko“ se dětem moc líbila.

Dopravní hřiště

Naši předškoláci navštívili dopravní hřiště na MŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Za účasti příslušnic Městské policie si zopakovali některé dopravní značky, připomenuli význam barev na semaforu a osvojili základy bezpečného chování na cestách, přechodech i na chodnících. Na kolech a koloběžkách si pak vyzkoušeli jízdu v malém simulovaném dopravním provozu.

Divadelní představení

Divadelní společnost Letadlo z Karlových varů představilo dětem pohádku: „Výprava za ledním medvědem“. Příběh je zavedl do zemí věčné zimy a poučil o obyvatelích a zvířatech žijících v těchto ledových krajinách. Pohádka, kterou děti nejen sledovaly, ale mohly se také přímo stát účastníky představení, všechny velmi zaujala.

Den dětí


Na naší školní zahradě se uskutečnilo zábavné dopoledne ke Dni dětí. Podle námětů nejrůznějších pohádek si děti zahrály nejrůznější zajímavé hry, soutěžily, plnily jednoduché úkoly, tancovaly a zpívaly. Všechny na závěr neminula sladká odměna.

Besídky pro maminky

V průběhu měsíce května se uskutečnily v jednotlivých třídách Besídky pro maminky k jejich svátku. Všem se líbili krásné písničky, básničky, tanečky i pohádky, které si pro ně jejich děti s paními učitelkami připravili. Vlastnoručně vyrobené dárečky pro maminky s přáníčky završily všechna tahle krásná sváteční odpoledne.

Taneční akademie


Taneční akademií 2019 v kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu vyvrcholila celoroční činnost Tanečního a pohybového kroužku. Pod vedením lektora, trenéra sportovního tance, mistra ČR
v latinskoamerických tancích taneční školy Carmen, pana Lukáš Čepa se děti učily pohybové, kondiční a baletní průpravě a základům společenského a moderního tance.

Kroužek angličtiny


Poslední lekcí byl ukončen i kroužek „Angličtina s úsměvem“, který vedl tým lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové. Pomocí hraček, didaktických her, obrázků, práce s anglickou cvičebnicí, herní konverzace děti zdolaly první krůčky k osvojení anglického jazyka.

   

  

CO JSME PROŽILI V DUBNU

Dospělí dětem

Naše předškolní děti navštívily Dům farnosti v Ostravě-Porubě. Zhlédly zde představení
 „O sedmi ztracených tečkách“ v rámci soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů z cyklu: „Dospělí dětem“. Pohádka s písničkami z rodinného prostředí slunéček sedmitečných amatérského činoherního souboru Dvojice Jepice z Dobroslavic se dětem moc líbila.

Beseda s městskou policií

Na besedě s městskou policií s názvem: „Honzíkova cesta městem“, se naše předškolní děti seznámily se základními pravidly správného chování v silničním provozu. Po teoretické průpravě bezpečného pohybu dětí na pozemních komunikacích, pan strážník nenásilnou formou, pomocí rýmovaných hádanek, představil předškoláčkům několik základních dopravních značek. Následným nácvikem některých dopravních situací si děti osvojily pravidla pro chůzi po chodníku i přechodu pro chodce. Seznámily se také základy bezpečné hry ve městě, jízdy na jízdním kole či koloběžce.

Den Země

Do naší MŠ přijelo sférické kino z Brna. V rámci oslav ke Dni Země starší děti sledovaly v  postavené mobilní kopuli 360° 3D pořad: „Tajemství stromů“. Dozvěděly se např. co je to fotosyntéza, jaká je struktura stromů od kořenů až po listy, jak stromy získávají energii ze slunce, proč rostou, jak to že se voda z kořenů dostává v rozporu se zákony gravitace do listů aj.
Pro mladší děti byl určen program: „Naši kamarádi zvířátka“. Prostřednictvím pohádkového dědy Franka  se na plátně setkaly s našimi domácími i lesními zvířátky, divokými zvířaty z džungle,
ze savany, pouště, severního a jižního pólu a oceánu. Dozvěděly se také něco více o ptácích, broucích a obojživelnících.

Den „D“

Pro všechny naše děti byla připravena na školní zahradě MŠ v rámci Dne „D“ naučná akce ke Dni Země. Děti absolvovaly na jednotlivých stanovištích množství vzdělávacích aktivit zaměřených na získání a rozvoj poznatků o naší planetě Zemi i na rozvíjení povědomí o ochraně životního prostředí.

Malí zahradníci

V rámci programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, proběhl ve třídě Motýlek projektový den: „Malí zahradníci“. Navštívila nás paní Romana Slavíková – květinářka, zahradnice a floristka. Seznámila děti s náplní své práce a se zajímavostmi, které lze spatřit v životě rostlin. Děti se např. dozvěděly, jaké druhy rostlin existují, co potřebují ke svému růstu, jaký význam mají pro člověka a jak o ně má člověk pečovat. Ukázala jim také pomůcky a nářadí, které potřebuje ke své práci. Následně společně s dětmi aranžovali květinové dekorace na dětské stolečky, do hliněných květináčků vysázeli levandule pro maminky k jejich svátku a na školní zahradě osázeli mobilní záhony lesními jahodami a cherry rajčátky.  V dalších centrech aktivit pak děti sledovaly pokus s obarvením karafiátků pomocí potravinářského barviva, zkoumaly části rostlin v reálném světě i pod digitálním mikroskopem, tvořily z PET vršků květinovou zahrádku či řadily obrázky dle posloupnosti od vývoje semínka až po krásnou kytičku. Celý projektový den se nám moc povedl a my už se těšíme na jahůdky a rajčátka, které, když je budeme pěkně zalévat, určitě vyrostou.

Kozí farma

Naše předškolní děti vyjely na exkurzi do malé rodinné Kozí farmy v Havířově-Dolní Suché. Její majitelka, paní Šárka Veselá, nejdříve všechny děti pěkně přivítala a seznámila s tím, jaké zvířátka na farmě chovají, co obnáší péče o ně a čím se živí. Následovala komentovaná prohlídka prostor farmy. Děti mohly postupně sledovat na dvorečku slepice, kohouta, husy i kačenky. Podívaly se i do prostor kurníku, kde snášejí slepičky vajíčka a kde se líhnou nová mláďata. V chlívku pak měly možnost spatřit kozy a jejich kůzlátka. Na přilehlé zahrádce paní Veselá představila dětem velkého kozlíka a ty si ho mohly i pohladit. Na jedné koze pak dětem předvedla, jaká je správná technika dojení mléka. U malé stáje jim byl pak představen kůň a kráva. Na přilehlé louce pak děti měly možnost prohlédnout si zemědělskou techniku, pozorovat právě ze stáje vypuštěného koně a zahrát si nejrůznější pohybové hry s motivem zvířátek. Z velmi příjemně stráveného dopoledne se pak do MŠ vrátily s bohatými zážitky a novými poznatky z říše domácích zvířátek. Akce proběhla v rámci programu Projektových dnů mimo MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Jarní výzdoba

Zima už skončila a celá naše MŠ se převlékla do jarního kabátku. Děti spolu se svými paními učitelkami malovaly, kreslily, stříhaly, lepily a zdobily. Výsledky jejich práce můžete vidět ve všech prostorách naší MŠ.

CO JSME PROŽILIBŘEZNU

Beseda s městskou policií


Beseda se strážníky Městské policie v Ostravě s názvem:  „Honzíkova cesta z neznáma“, přinesla našim předškolákům odpovědi na naléhavé otázky týkající se bezpečného chování dětí
v potenciálně nebezpečných situacích. Strážníci dětem v tomto preventivním programu vysvětlili a předvedli, jak se mají chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí a jak by měl vypadat jejich případný kontakt se zvířaty. Děti se aktivně zapojovaly do řešení modelových situací a zábavnou a hravou formou tak získávali potřebné informace týkající se jejich bezpečnosti. Akce také napomohla vzbudit u dětí důvěru k uniformě a možnosti v případě potřeby požádat o pomoc strážníka městské policie nebo policistu.


„Těšíme se do školy“


Třetí společné setkání našich předškolních dětí a pedagogů 1. třídy ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě bylo zaměřeno na rozvoj předmatematických představ. Děti si vyzkoušely, jak se dokáží orientovat v číselné řadě 1-10, jak chápou pojmy: více-méně-stejně či jak dokáží popsat a rozeznat základní geometrické tvary. Akce je součástí projektu: „Těšíme se do školy“, jehož cílem je usnadnit našim předškolním dětem vstup do základní školy.

Divadelní představení

Do naší MŠ přijela divadelní společnost Smíšek s představením:  „Kouzelné jaro
na zahrádce”. Děti mohly sledovat, jak se zimní krajina společným začarováním promění
v krajinu jarní a jak pak veselý zahradník Karlík tuto krajinu přemění v krásnou zahrádku plnou barev a vůní květin.

Exkurze v knihovně

V rámci březnového Dne “D“ navštívily děti z celé naší MŠ knihovnu na Podroužkově ulici
v Ostravě-Porubě. Paní knihovnice všechny děti v knihovně pěkně přivítala a předvedla oddělení knih pro děti a dospělé. Děti si pak poslechly pohádku a seznámily s principem půjčování knih a správného zacházení s nimi. Děti si poté mohly vybrat a prohlédnout knihy dle svého vlastního uvážení, což se jim moc líbilo. Nadšeně prohlížely obrázky a diskutovaly o nich. Paní knihovnice také vyzvala děti, aby poprosily své rodiče a společně knihovnu navštívili a podpořili tak kladný vztah dítěte ke knihám.

Beseda s učiteli ZŠ A. Hrdličky


Pro všechny rodiče předškolních dětí byla určena beseda s pedagogy ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě –  Mgr. Lukášem Skřivánkem, Mgr. Janou Tichopádovou a Mgr. Libuší Skapovou. V programu na téma: „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“ si rodiče vyslechli prezentaci o ZŠ A. Hrdličky a obdrželi informace o Dnu otevřených dveří či Zápisu dětí do ZŠ. Zajímavé byly také i informace týkající se přípravy dětí k zápisu, odkladu školní docházky, školní pracovní, emocionální a sociální připravenosti z pohledu pedagoga ZŠ aj.

 

Fotografování dětí

V naší MŠ proběhlo fotografování dětí s námětem: „ Slavíme jaro“. Již zhotovené fotografie si můžete vyzvednout u své paní učitelky na třídě.


„Jak to byl pohádko?“


V rámci programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proběhl ve třídě Sluníčko projektový den: „O perníkové chaloupce“. Děti si vyzkoušely hru v roli, dramatizaci pohádky či námětovou hru. Pracovaly s pohádkovými kostýmy, loutkami i kulisami. Pod vedením paní cukrářky Šrámkové připravily těsto na perníky, vykrojily určené tvary a po upečení společně nazdobili. Vznikly nejen krásné perníčky ale i úžasná perníková chaloupka, kterou za pomocí paní cukrářky sestavily. Na velkou kartonovou chaloupku pro dramatizaci pohádky pak děti nazdobily kartonová srdíčka a z květináčků a připraveného výtvarného materiálu vyrobily krásné čarodějnice. Tyto dětské výrobky společně
s dalšími jarními dekoracemi můžete spatřit na našich chodbách MŠ.

CO JSME PROŽILIÚNORU

Dentální hygiena

 Interaktivní přednášku o dentální hygieně si pro všechny naše děti připravily studentky stomatologické fakulty Lékařské univerzity. Dětem s pomocí obrázků vysvětlily, proč vzniká zubní kaz a jaký dopad pro naše zuby může mít. Názorně pak předvedly, jak má vypadat správná zubní hygiena, abychom zubnímu kazu mohli předejít.


Karneval v MŠ

V celé naší MŠ se uskutečnil velký maškarní Karneval. Pro děti byly připraveny nejrůznější zábavné hry, soutěže a tanečky. Veselé karnevalové dopoledne si všechny děti skutečně užily. Děkujeme maminkám za krásné masky a kostýmy, které svým dětem na tento den připravily


Relaxace-masáže


Odborná vzdělávací akce s Mgr. Radkou Foltovou – speciálním pedagogem, certifikovanou lektorkou programu MISP na téma: „Relaxace – jedna z pozitivních forem výchovy nejen předškoláků aneb masáže pro rodiče a jejich děti “se konala ve třídě Beruška. V programu se všichni přítomní dozvěděli, co je to program MISP a jak je důležitá relaxace, jako jedna z pozitivních forem výchovy dětí a součást životního stylu. Následovaly praktické ukázky částí masážních sestav ve dvojicích dítě a rodič.

Výtvarné dílny


V rámci společného projektu naší MŠ a ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě s názvem Skokánek,
ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit vstup do základní školy, se naše předškolní děti zúčastnily připravených výtvarných dílen. Domů si odnesly vlastnoručně vyrobenou papírovou rukavičku.


Den D”

V rámci Dne „D” odjely děti z celé naší MŠ do kina CINESTAR
v Ostravě na pohádku Včelka Mája-Medové hry. Krásná animovaná pohádka se všem dětem moc líbila.


Setkání s učiteli  ZŠ


V naší MŠ proběhlo setkání předškolních dětí s pedagogy ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě. Děti si vyzkoušely tzv. „školu nanečisto“. V rámci společného projektu spolupráce mezi naší MŠ a ZŠ se seznámily s učiteli 1.tříd a vyslechly si, co je první dny v září ve škole čeká. Společně pak plnily první jednoduché „školácké” úkoly.


Plavecký výcvik

Poslední desátou lekcí byl ukončen kurz pro přihlášené děti:„Plavání se žabičkou“ ve FRY RELAX Centru ve Fryčovicích. Děti se v něm hravou a nenásilnou formou, s využitím velkého množství barevných plaveckých pomůcek a nářadí z PVC, seznámily s vodním prostředím a postupně učily plaveckým stylům. Pravidelně využívaly také kromě bazénu i vířivou vanu a horkovzdušnou saunu.

CO JSME PROŽILI V LEDNU

Ukázková hodina v ZŠ

V rámci společného projektu naší MŠ a ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě s názvem Skokánek,
ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit vstup do základní školy, se uskutečnilo
3. společné setkání pedagogů a žáků ZŠ a našich předškolních dětí. Na ukázkové hodině v ZŠ se se naši předškoláčci seznámili s prostředím školní třídy, zhlédli část vyučovací hodiny a následně pak zkušebně usedli do školních lavic a plnili jednoduché úkoly z matematiky a českého jazyka.

Divadelní představení

Naši MŠ navštívilo divadélko Úsměv a představilo dětem pohádku: „Krakonošovy lyže“.

Krásná zimní pohádka plna pěkných písniček se dětem moc líbila.


Den „D“

Díky příznivým sněhovým podmínkám jsme mohli s dětmi vyrazit v rámci Dne „D“ na nejbližší kopečky do okolí MŠ a věnovat se oblíbenému bobování a sáňkování. Děti byly z jízd na sněhu nadšeny. Jezdily samy, ve dvojicích nebo utvořily vláček. Krásné zimní dopoledne si skutečně užily.


Ptáčci v zimě

V rámci programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proběhl ve třídě Květinka projektový den: „Ptáčci v zimě“. Pod vedením zkušeného ornitologa pana ing. Otakara Závalského se děti seznámily s tím, jaké druhy ptáků u nás přezimují a které odlétají do teplých krajin a proč, co mají všichni ptáci společného, čím se živí, jaký mají způsob života a jak vypadá jejich vývoj od vajíčka k dospělému jedinci.
Na interaktivní tabuli se děti aktivně zapojily do poznávání jednotlivých druhů ptáků a porovnávání jejich rozdílných tvarů a velikostí. Pod mikroskopem pak pozorovaly jednotlivé druhy peříček. Děti se také naučily, co dávat do krmítka, jaké množství a jak často. V improvizované dílničce si nakonec společně vyrobily krmítko pro ptáčky a umístily na naší školní zahradu.


Setkání v ZŠ


V rámci spolupráce naší MŠ a ZŠ A Hrdličky v Ostravě-Porubě si vyzkoušely naše předškolní děti společně s pedagogy základní školy tzv. „školu nanečisto”. Zavítaly do třídy prvňáčků a seznámily se tím, co je ve škole od září čeká.

Beseda pro rodiče

Pro zájemce z řad rodičů našich předškolních dětí byla připravena v naší MŠ  beseda na téma: „Školní zralost“. V jejím rámci se všichni přítomni seznámili s tím, co je to školní zralost, jak by měla být naplněna, jaké jsou indikátory školní nezralosti, kdo rozhoduje o odkladu školní docházky aj.

 

Divadelní představení


Do  naší MŠ přijelo divadélko LEONKA z Valašského Meziříčí a zahrálo dětem pohádku:  „Dva sněhuláci”. Interaktivní představení, ve kterém děti pomáhaly rozvíjet děj pohádky zpěvem krásných písniček a doprovodným pohybem sklidilo u všech velký ohlas.

Tajemství hliněného střípku

Pod vedením odborníka z praxe – keramika pana Jaroslava Kříže, proběhl ve třídě Kočička projektový den s názvem: „Tajemství hliněného střípku“. Motivační pohádkou: „O třech medvědech“, ve které Mášenka nechtěně malému medvídkovi Mišutkovi rozbila hliněnou mističku a nemohla najít její střípek, byly děti vyzvány jí pomoci. S panem hrnčířem na hrnčířském kruhu se snažily vytočit pro Mišutku novou misku. V rámci projektového dne se děti nejen seznámily s povoláním hrnčíře a keramika, ale i s historií vzniku keramického řemesla. Prohlédly si také užitkové výrobky a byly seznámeny i s výrobou dekorativních a uměleckých objektů. V malé keramické dílničce si pak mohly vymodelovat své vlastní malé hliněné korálky. Akce je součástí programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ukázková hodina

Ukázkové hodiny vzdělávací práce s dětmi pro rodiče proběhly ve třídách Motýlek, Beruška, Sluníčko a Květinka. Rodiče mohli sledovat, jak děti pracují v kontaktním kruhu, v herně na koberci, u stolečků a na interaktivní tabuli. Viděli, jak se jejich děti v kolektivu a při individuálních a společných činnostech chovají, zda se zapojují a jak jsou úspěšné. Měli zároveň možnost prohlédnout si velké množství pro děti vhodných didaktických her a pomůcek, které má naše MŠ k výuce k dispozici.